• 


 -adaś- 3 ­- -opo­wiedz-mi bajkę-o złym-wil­ku-ka­sia- 10 lat- -ależ-nie  złych-wilków-są tyl­ko-wil­ki
love69kcal• adaś 3 la­ta opo­wiedzmi bajkęo złymwil­kuka­sia 10 latależnie ma złychwilkówsą tyl­kowil­kinie­szczęśli­weludziadaś [ 3 la­ta[ 3 la­ta ] opo­wiedzopo­wiedz mi bajkęmi bajkę o złymo złym wil­kuka­sia [ 10 lat[ 10 lat ] ależależ nie ma złychnie ma złych wilkówsą tyl­ko wil­kiwil­ki nie­szczęśli­wenie ma złychnie ma złych ludziadaś [ 3 la­ta ] opo­wiedz mi bajkęopo­wiedz mi bajkę o złymmi bajkę o złym wil­kuka­sia [ 10 lat ] ależ nie ma złychależ nie ma złych wilkówsą tyl­ko wil­ki nie­szczęśli­wenie ma złychnie ma złych ludzi

Nie to, kim jes­teśmy, czy­ni z nas złym lub dob­rym. Co ro­bimy; to we­ryfi­kuje naszą przy­należność i zwyk­le jest tak, że próbu­jemy być dob­rzy, by nie uchodzić za złych, ale wys­tar­czająco źle nam to wychodzi, by za złych nas postrzegano. Z cyk­lu po­wieści Nie ma złych ludzi ,są tyl­ko ludzie tkwiący w błędzie.Opo­wiedz mi Kochanie co dziś się sta­nie, gdy w oczy so­bie spojrzymy i dusze swe połączymy... Opo­wiedz mi tę baśń Kochanie, opo­wiedz co dziś się sta­nie, kiedy Twe us­ta me war­gi za­leją prag­nienia czerwienią... Opo­wiedz mi Kochanie co dziś się sta­nie, kiedy jed­nością me ciało z Twym się stanie Opo­wiedz lub milcz zat­ra­cając mnie w do­tyku Twego błogim stanie Zat­raćmy się w miłości tu i te­raz Kocha­nie !  Nie ma ludzi złych, są tyl­ko głupi, ale ci głupi są najgorsi.Chodź tu kochanie i usiądź mi na kolanach. Ta­tuś opo­wie ci bajkę o dużym wężu, który wśliznął się podle do dziecięce­go ra­ju niewinności i pokąsał wszys­tkie dzieci... Tak to mniej­więcej leci... Tyl­ko dobrą radę ci daję : Jut­ro w szkole ni­komu nie opo­wiadaj bajek.  Nie ma złych od­po­wie­dzi są tyl­ko nietrafne...