• 


 -miłoś-nie wol­no-ka­rać-przy­jaźą-ko­niec-to ko­niec- 
love69kcal• miłościnie wol­noka­raćprzy­jaźniąko­niecto ko­niec miłości nie wol­nonie wol­no ka­raćka­rać przy­jaźniąko­niec to ko­niecmiłości nie wol­no ka­raćnie wol­no ka­rać przy­jaźniąmiłości nie wol­no ka­rać przy­jaźnią

Star­co­wi trud­no odmłod­nieć, zdziecin­nieć - łatwo.Kiedy świ­nie zeżrą Two­je perły, po­zaos­ta­lo Ci o nich za­pom­nieć, al­bo bab­rać sie w głównie ...Ko­niec miłości nie da­je o so­bie za­pom­nieć. Na­wie­dza sna­mi. Na­wie­dza ciszą. Na­wie­dza­ni przez upiory, sta­jemy się jak one. Życie dopływa. Słab­nie tętno. Nic cię nie rusza. Niektórzy to ap­ro­bują i twier­dzą, że to leczy. To wca­le nie leczy. Mar­twe ciało nie czu­je bólu.Wol­no za­pom­nieć o god­nościach, ale nig­dy o swo­jej godności.Nie ma nic lep­sze­go od piosen­ki o ut­ra­conej miłości, kiedy trze­ba człowieko­wi przy­pom­nieć, że wszys­tko co cen­ne, może ur­wać się z za­wiasów, na których zos­tało tak sta­ran­nie zawieszone.Prze­baczyć - to nie znaczy za­pom­nieć - bo za­pom­nieć się nie da. To znaczy żyć da­lej ra­zem: podjąć wspólną drogę, choć już nie na tej sa­mej zasadzie.