• 


 -tęskno­-po­lega-na dusze­niu ę-bra­kiem-obec­noś-dru­giej-oso­by- 
love69kcal• tęskno­tapo­legana dusze­niu siębra­kiemobec­nościdru­giejoso­by tęskno­ta po­legapo­lega na dusze­niu sięna dusze­niu się bra­kiemobec­ności dru­giejdru­giej oso­bytęskno­ta po­lega na dusze­niu siępo­lega na dusze­niu się bra­kiemobec­ności dru­giej oso­bytęskno­ta po­lega na dusze­niu się bra­kiem

Wiesz jak to jest wyr­wać dru­giej oso­bie serce? -Nie. Ja też nie. Lecz wiem jak się czu­je ta dru­ga osoba. -PolskiPrawicowiec
wiesz-jak to jest wyr­wać-dru­giej-oso­bie-serce-nie-ja-też-nie-lecz wiem-jak ę-czu­- dru­ga-osoba
' z jed­nej stro­ny bra­wa, z dru­giej lis­ty gończe.. ' P.R  -cham333
' z jed­nej-stro­ny-bra­wa-z dru­giej-lis­ty-gończe-' pr 
Miłość zaczy­na się wte­dy, kiedy szczęście dru­giej oso­by sta­je się ważniej­sze niż twoje. -H. Jackson Brown
miłość-zaczy­na ę-wte­dy-kiedy-szczęście-dru­giej-oso­by-sta­ ę-ważniej­sze-ż-twoje
Miłość to ta­ki stan, w którym szczęście dru­giej oso­by jest pod­stawą two­jego szczęścia. -Robert Heinlein
miłość-to ­ki-stan-w którym szczęście-dru­giej-oso­by-jest pod­stawą-two­jego-szczęścia
Uśmiech dru­giej oso­by jest o wiele cen­niej­szy niż pieniądze da­ne z przy­musu . -chrupcia
uśmiech-dru­giej-oso­by-jest o wiele-cen­niej­szy-ż-pieniądze-da­ne-z przy­musu
jeśli prag­niesz coś od dru­giej oso­by po­mysł czy Ty sam pot­ra­fił byś to odwzajemnic  -badtomek
śli-prag­niesz-coś-od dru­giej-oso­by-po­mysł-czy-ty sam-pot­ra­fił-byś-to odwzajemnic