- Boisz się ma­gii, Richardzie? - Zaw­sze mnie fas­cy­nowała - od­parł po na­myśle. - Cieka­wiła i po­ciągała. Te­raz wiem, że jest ma­gia, której na­leży się oba­wiać. Ale myślę, że z nią jest tak jak z ludźmi: jed­nych le­piej omi­jać z da­leka, in­nych dob­rze jest poznać.


 boisz ę-­gii-richardzie-zaw­sze-mnie-fas­cy­nowała- od­ł-po na­myś- cieka­wiła-i po­ągała-te­raz wiem-że jest ­gia
terry goodkind boisz sięma­giirichardziezaw­szemniefas­cy­nowała od­parłpo na­myśle cieka­wiłai po­ciągałate­raz wiemże jest ma­giaktórej na­leży sięoba­wiaćale myślęże z niąjest takjak z ludźmijed­nychle­piejomi­jaćz da­lekain­nychdob­rzejest poznać boisz się ma­giizaw­szezaw­sze mniemnie fas­cy­nowała od­parł po na­myśle cieka­wiła i po­ciągałaktórej na­leży się oba­wiaćże z nią jest takjest tak jak z ludźmijed­nych le­piejle­piej omi­jaćomi­jać z da­lekain­nych dob­rzedob­rze jest poznaćzaw­sze mniezaw­sze mnie fas­cy­nowałaże z nią jest tak jak z ludźmijed­nych le­piej omi­jaćle­piej omi­jać z da­lekain­nych dob­rze jest poznać

Chwałą jed­nych jest, że piszą dob­rze, a in­nych, że się do te­go nie zabierają. -Jean de La Bruyére
chwałą-jed­nych-jest-że piszą-dob­rze-a in­nych-że ę-do te­go-nie zabierają