- Cóż, przyz­nam się, że pos­ta­nowiłem iść za tobą i zo­baczyć to z bliska. - Jeżeli szedłeś za mną, to dlacze­go byłeś tu prze­de mną? - Szedłem za tobą... bar­dzo szybko.


 cóż-przyz­nam-ę-że pos­­nowiłem-iść-za tobą-i zo­baczyć-to z bliska-jeżeli-szedłeś-za mną-to dlacze­go-byłeś
woody allen cóżprzyz­namsięże pos­ta­nowiłemiśćza tobąi zo­baczyćto z bliskajeżeliszedłeśza mnąto dlacze­gobyłeśtu prze­demnąszedłemza tobąbar­dzo szybkoprzyz­nam sięże pos­ta­nowiłem iśćiść za tobąza tobą i zo­baczyći zo­baczyć to z bliskajeżelijeżeli szedłeśszedłeś za mnąto dlacze­go byłeśbyłeś tu prze­detu prze­de mnąszedłemszedłem za tobąza tobą bar­dzo szybkoże pos­ta­nowiłem iść za tobąiść za tobą i zo­baczyćza tobą i zo­baczyć to z bliskajeżeli szedłeśjeżeli szedłeś za mnąto dlacze­go byłeś tu prze­debyłeś tu prze­de mnąszedłem za tobąszedłem za tobą bar­dzo szybko

Kocham mo­jego wspa­niałego mężczyznę, który jest ze mną od dwóch lat i wiem że chce być ze mną na zaw­sze.. i tak bar­dzo chciałabym po pros­tu po­wie­dzieć ko­muś jak bar­dzo jes­tem szczęśli­wa, i że tak moc­no ktoś mnie po­kochał a ja to odwzajemniłam.Tu w cze­luściach me­go ser­ca, skry­wa się uczu­cie zakazane. Ja, więźniem tej miłości bez pok­ry­cia się stałem. Ob­nażony, bez­bron­ny stoję przed Tobą, spójrzże cóż ze mną uczyniłaś! Jeśli jes­teś prze­ciętny, na­wet jeżeli usiłujesz ma­lować bar­dzo, ale to bar­dzo źle, two­ja prze­ciętność zos­ta­nie dostrzeżona.Jeżeli oczy mogą przyz­wyczaić się do ciem­ności, to dlacze­go ro­zum płata nam figle? Pa­miętam każdy dzień spędzo­ny z Tobą, każdą chwilę, ale już nie pa­miętam kim dla mnie byłeś. BYŁEŚ.Każdy chętnie prze­jedzie się z tobą li­muzyną, ale war­to mieć ko­goś, kto po­jedzie z tobą auto­busem, gdy li­muzy­na się popsuje.