- Cóż, przyz­nam się, że pos­ta­nowiłem iść za tobą i zo­baczyć to z bliska. - Jeżeli szedłeś za mną, to dlacze­go byłeś tu prze­de mną? - Szedłem za tobą... bar­dzo szybko.


 cóż-przyz­nam-ę-że pos­­nowiłem-iść-za tobą-i zo­baczyć-to z bliska-jeżeli-szedłeś-za mną-to dlacze­go-byłeś
woody allen cóżprzyz­namsięże pos­ta­nowiłemiśćza tobąi zo­baczyćto z bliskajeżeliszedłeśza mnąto dlacze­gobyłeśtu prze­demnąszedłemza tobąbar­dzo szybkoprzyz­nam sięże pos­ta­nowiłem iśćiść za tobąza tobą i zo­baczyći zo­baczyć to z bliskajeżelijeżeli szedłeśszedłeś za mnąto dlacze­go byłeśbyłeś tu prze­detu prze­de mnąszedłemszedłem za tobąza tobą bar­dzo szybkoże pos­ta­nowiłem iść za tobąiść za tobą i zo­baczyćza tobą i zo­baczyć to z bliskajeżeli szedłeśjeżeli szedłeś za mnąto dlacze­go byłeś tu prze­debyłeś tu prze­de mnąszedłem za tobąszedłem za tobą bar­dzo szybko

Jeśli jes­teś prze­ciętny, na­wet jeżeli usiłujesz ma­lować bar­dzo, ale to bar­dzo źle, two­ja prze­ciętność zos­ta­nie dostrzeżona. -Salvador Dalí
jeśli-jes­teś-prze­ętny-na­wet-żeli-usiłujesz-­lować-bar­dzo-ale-to bar­dzo-ź-two­ja-prze­ętność-zos­­nie-dostrzeżona
Jeżeli oczy mogą przyz­wyczaić się do ciem­ności, to dlacze­go ro­zum płata nam figle?  -MyslacaWierszem
jeżeli-oczy-mogą-przyz­wyczaić ę-do ciem­noś-to dlacze­go-ro­zum-płata-nam-figle 
Pa­miętam każdy dzień spędzo­ny z Tobą, każdą chwilę, ale już nie pa­miętam kim dla mnie byłeś. BYŁEŚ. -Aleksandra_Czarna
pa­miętam-każdy-dzień-spędzo­ny-z tobą-każdą-chwilę-ale-już-nie pa­miętam-kim-dla-mnie-byłeś-byŁeŚ
Każdy chętnie prze­jedzie się z tobą li­muzyną, ale war­to mieć ko­goś, kto po­jedzie z tobą auto­busem, gdy li­muzy­na się popsuje. -Oprah Winfrey
każdy-chętnie-prze­jedzie ę-z tobą-li­muzyną-ale-war­to-mieć-ko­goś-kto-po­jedzie-z tobą-auto­busem-gdy-li­muzy­na ę-popsuje