- Co ma pan za­miar ro­bić po od­sie­dze­niu trzech wy­roków po 95 lat za roz­maite przestępstwa? - Hmm... Mam za­miar pra­cować z dziećmi! 


 co  pan-za­miar-ro­bić-po od­sie­dze­niu-trzech-wy­roków-po 95 lat-za roz­maite-przestępstwa-hmm-mam za­miar-pra­cować
woody allen co ma panza­miarro­bićpo od­sie­dze­niutrzechwy­rokówpo 95 latza roz­maiteprzestępstwahmmmam za­miarpra­cowaćz dziećmi  co ma pan za­miarza­miar ro­bićro­bić po od­sie­dze­niupo od­sie­dze­niu trzechtrzech wy­rokówwy­roków po 95 latpo 95 lat za roz­maiteza roz­maite przestępstwahmmhmm mam za­miarmam za­miar pra­cować co ma pan za­miar ro­bićza­miar ro­bić po od­sie­dze­niuro­bić po od­sie­dze­niu trzechpo od­sie­dze­niu trzech wy­rokówtrzech wy­roków po 95 latwy­roków po 95 lat za roz­maitepo 95 lat za roz­maite przestępstwahmm mam za­miarhmm mam za­miar pra­cować co ma pan za­miar ro­bić po od­sie­dze­niuza­miar ro­bić po od­sie­dze­niu trzechro­bić po od­sie­dze­niu trzech wy­rokówpo od­sie­dze­niu trzech wy­roków po 95 lattrzech wy­roków po 95 lat za roz­maitewy­roków po 95 lat za roz­maite przestępstwahmm mam za­miar pra­cować co ma pan za­miar ro­bić po od­sie­dze­niu trzechza­miar ro­bić po od­sie­dze­niu trzech wy­rokówro­bić po od­sie­dze­niu trzech wy­roków po 95 latpo od­sie­dze­niu trzech wy­roków po 95 lat za roz­maitetrzech wy­roków po 95 lat za roz­maite przestępstwa

Nad­miar smut­ku się śmieje. Nad­miar ra­dości płacze. -William Blake
nad­miar-smut­ku ę-śmieje-nad­miar ra­doś-płacze
Istnieje kilka wielkich i niezmiennych miar, które pokazują znaczenie człowieka. Do tych miar należy ból; jest on najmocniejszą próbą w łańcuchu, który zwykliśmy nazywać życiem. -Ernst Junger
istnieje-kilka-wielkich-i-niezmiennych-miar-które-pokazują-znaczenie-człowieka-do-tych-miar-należy-ból-jest-on-najmocniejszą-próbą-w
Mam dar da­wania miłości. I mam za­miar korzys­tać z te­go daru. I ha­ve got the gift to gi­ve lo­ve. And I am going to use this gift. -Diana Spencer
mam-dar-da­wania-miłoś-i mam-za­miar-korzys­ć-z te­go-daru-i-ha­ve-got-the-gift-to gi­ve-lo­ve-and i am going-to use-this-gift
Mam za­miar prze­nieść się do Szwaj­ca­rii. Zaw­sze marzyłem o kra­ju, w którym góry są wyższe od podatków. -Blaise Cendrars
mam-za­miar-prze­nieść ę-do szwaj­ca­rii-zaw­sze marzyłem-o kra­ju-w którym góry-są wyższe-od podatków
- I masz za­miar płakac nad roz­la­nym mlekiem? - Żeby to było tyl­ko jed­no mleko. -DobryDiabeł
 i masz-za­miar-płakac-nad-roz­­nym-mlekiem-Żeby-to było-tyl­ko-jed­no-mleko