- Co ty wiesz o sa­mot­ności? - za­pytał za­kurzo­ny miś leżący ko­lej­ny rok gdzieś na pa­rape­cie w swoim pry­wat­nym getcie.


 co ty wiesz-o ­­noś- za­pytał-za­kurzo­ny-miś-żący-ko­lej­ny-rok-gdzieś-na pa­rape­cie-w swoim-pry­wat­nym-getcie
wybrakowana co ty wieszo sa­mot­ności za­pytałza­kurzo­nymiśleżącyko­lej­nyrokgdzieśna pa­rape­ciew swoimpry­wat­nymgetcie co ty wiesz o sa­mot­ności za­pytał za­kurzo­nyza­kurzo­ny miśmiś leżącyleżący ko­lej­nyko­lej­ny rokrok gdzieśgdzieś na pa­rape­ciena pa­rape­cie w swoimw swoim pry­wat­nympry­wat­nym getcie za­pytał za­kurzo­ny miśza­kurzo­ny miś leżącymiś leżący ko­lej­nyleżący ko­lej­ny rokko­lej­ny rok gdzieśrok gdzieś na pa­rape­ciegdzieś na pa­rape­cie w swoimna pa­rape­cie w swoim pry­wat­nymw swoim pry­wat­nym getcie za­pytał za­kurzo­ny miś leżącyza­kurzo­ny miś leżący ko­lej­nymiś leżący ko­lej­ny rokleżący ko­lej­ny rok gdzieśko­lej­ny rok gdzieś na pa­rape­cierok gdzieś na pa­rape­cie w swoimgdzieś na pa­rape­cie w swoim pry­wat­nymna pa­rape­cie w swoim pry­wat­nym getcie za­pytał za­kurzo­ny miś leżący ko­lej­nyza­kurzo­ny miś leżący ko­lej­ny rokmiś leżący ko­lej­ny rok gdzieśleżący ko­lej­ny rok gdzieś na pa­rape­cieko­lej­ny rok gdzieś na pa­rape­cie w swoimrok gdzieś na pa­rape­cie w swoim pry­wat­nymgdzieś na pa­rape­cie w swoim pry­wat­nym getcie

Ani w życiu pry­wat­nym, ani w moich pra­cach nig­dy nie uk­ry­wałem, że jes­tem zdek­la­rowa­nym niewierzącym. -Zygmunt Freud
ani-w życiu-pry­wat­nym-ani-w moich-pra­cach-nig­dy-nie uk­ry­wałem-że jes­tem-zdek­­rowa­nym-niewierzącym
Człowiek, który nie ma pas­ji, w moim pry­wat­nym ran­kingu, jest trochę jak in­wa­lida dru­giej grupy. -Kuba Wojewódzki
człowiek-który-nie  ­ji-w moim-pry­wat­nym-ran­kingu-jest trochę-jak in­wa­lida-dru­giej-grupy
każdy-z nas-po­pełnia-błędyjed­-po­pełniają-błędy-w młodośjed­-w życiu-pry­wat­nym-a jeszcze-in­-względem-in­nych