- Cza­sem są ta­kie dni, że naj­le­piej wróciłbyś się do przeszłości, al­bo za wszelką cenę cho­ciaż, dążył do zacho­wania cho­ler­ne­go sta­tusu quo, bo masz wrażenie że sta­je się już tyl­ko gorzej... - ale ope­rac­je cza­sowe nie istnieją -cho­lera, wiem. może i dobrze...


 cza­sem-są ­kie-dni-że naj­­piej-wrółbyś ę-do przeszłoś-al­bo-za wszelką-cenę-cho­ciaż-dążył-do zacho­wania
daniello cza­semsą ta­kiedniże naj­le­piejwróciłbyś siędo przeszłościal­boza wszelkącenęcho­ciażdążyłdo zacho­waniacho­ler­ne­gosta­tusuquobo maszwrażenieże sta­je sięjużtyl­kogorzejaleope­rac­jecza­sowenie istniejącho­lerawiemmoże i dobrze cza­sem są ta­kiesą ta­kie dniże naj­le­piej wróciłbyś sięwróciłbyś się do przeszłościal­bo za wszelkąza wszelką cenęcenę cho­ciażdążył do zacho­waniado zacho­wania cho­ler­ne­gocho­ler­ne­go sta­tususta­tusu quobo masz wrażeniewrażenie że sta­je sięże sta­je się jużjuż tyl­kotyl­ko gorzejgorzejaleale ope­rac­jeope­rac­je cza­sowecza­sowe nie istnieją cza­sem są ta­kie dniże naj­le­piej wróciłbyś się do przeszłościal­bo za wszelką cenęza wszelką cenę cho­ciażdążył do zacho­wania cho­ler­ne­godo zacho­wania cho­ler­ne­go sta­tusucho­ler­ne­go sta­tusu quobo masz wrażenie że sta­je sięwrażenie że sta­je się jużże sta­je się już tyl­kojuż tyl­ko gorzejtyl­ko gorzejale ope­rac­jeale ope­rac­je cza­soweope­rac­je cza­sowe nie istnieją

Człowiek mu­si cza­sem cho­rować. Cho­ciażby po to, żeby poczytać. -Hagiwara Sakutaro
człowiek-mu­-cza­sem-cho­rować-cho­ciażby po to-żeby-poczytać