- Cze­go naj­bar­dziej nie lu­bisz w życiu? - Bezsilności. - Dlacze­go? - za­pytała zaintrygowana. - Według mnie nie ma nicze­go gor­sze­go niż pat­rzeć jak ukocha­na oso­ba umiera, a ty nic nie możesz zro­bić, właśnie dla­tego tak jej nienawidzę.


 cze­go-naj­bar­dziej-nie lu­bisz-w życiu-bezsilnoś-dlacze­go- za­pytała-zaintrygowana-według-mnie-nie  nicze­go
marilla cze­gonaj­bar­dziejnie lu­biszw życiubezsilnościdlacze­go za­pytałazaintrygowanawedługmnienie ma nicze­gogor­sze­goniżpat­rzećjak ukocha­naoso­baumieraa ty nicnie możeszzro­bićwłaśniedla­tegotakjejnienawidzę cze­go naj­bar­dziejnaj­bar­dziej nie lu­bisznie lu­bisz w życiubezsilnościdlacze­go za­pytała zaintrygowanawedługwedług mniemnie nie ma nicze­gonie ma nicze­go gor­sze­gogor­sze­go niżniż pat­rzećpat­rzeć jak ukocha­najak ukocha­na oso­baoso­ba umieraa ty nic nie możesznie możesz zro­bićwłaśnie dla­tegodla­tego taktak jejjej nienawidzę cze­go naj­bar­dziej nie lu­bisznaj­bar­dziej nie lu­bisz w życiuwedług mniewedług mnie nie ma nicze­gomnie nie ma nicze­go gor­sze­gonie ma nicze­go gor­sze­go niżgor­sze­go niż pat­rzećniż pat­rzeć jak ukocha­napat­rzeć jak ukocha­na oso­bajak ukocha­na oso­ba umieraa ty nic nie możesz zro­bićwłaśnie dla­tego takdla­tego tak jejtak jej nienawidzę

Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek..Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać.Pat­rzyła na niego jak od­chodzi, nie mogła nic zro­bić a może nie chciała... te­raz już jest to nieważne. Cicho wes­tchnęła i poszła w drugą stronę, w miej­sce gdzie go nie ma. Kochała tak bar­dzo, że je­go szczęście było ważniej­sze od jej własnego.Nie ma nic gor­sze­go niż fałszy­wa nadzieja, tak sa­mo w sztu­ce jak i miłości. To naj­lep­sza dro­ga do pękających serc. Im bar­dziej jes­tem wy­magający tym mniej­sza szan­sa na strzas­ka­ne złudzenia.Ludzie pragną uj­rzeć to, co niewidzialne, Pat­rzeć na to, cze­go in­ni nie dostrzegają, Chwy­cić to, co nieosiągalne, I umieć zro­bić to, cze­go in­ni nie potrafią.Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty.