- cze­go pan tu szu­ka ? - py­ta po­lic­jant przechodnia. - chcę zna­leźć sto złotych ... - i zgu­bił je pan w tym miej­scu ? - czy ja po­wie­działem, że zgu­biłem ? ja chcę po pros­tu zna­leźć sto złotych ! 


 cze­go-pan- szu­ka- - py­-po­lic­jant-przechodnia-chcę-zna­źć-sto-złotych-i zgu­bił- pan-w tym-miej­scu-czy
lovely-girl cze­gopantu szu­ka  py­tapo­lic­jantprzechodniachcęzna­leźćstozłotychi zgu­biłje panw tymmiej­scuczyja po­wie­działemże zgu­biłem ja chcępo pros­tu  cze­go panpan tu szu­kapo­lic­jant przechodniachcęchcę zna­leźćzna­leźć stosto złotychzłotychi zgu­biłi zgu­bił je panje pan w tymw tym miej­scumiej­scuczyczy ja po­wie­działem ja chcę po pros­tupo pros­tu zna­leźćzna­leźć stosto złotych cze­go pan tu szu­kachcę zna­leźćchcę zna­leźć stozna­leźć sto złotychsto złotychzłotychi zgu­bił je pani zgu­bił je pan w tymje pan w tym miej­scuw tym miej­scuczy ja po­wie­działem ja chcę po pros­tu zna­leźćpo pros­tu zna­leźć stozna­leźć sto złotych

Chcę zna­leźć się w miej­scu gdzie noc się nie kończy a dzień się nie zaczy­na gdzie deszcz pachnie świeżością obłędu  -Sipa
chcę-zna­źć ę-w miej­scu-gdzie-noc ę-nie kończy-a dzień ę-nie zaczy­na-gdzie-deszcz-pachnie-świeżośą-obłę 
Im sil­niej­sza emoc­ja, tym większa po­kusa użycia for­my zużytej - im bar­dziej bolą sto­py, tym łat­wiej im zna­leźć sta­ry roz­depta­ny kapeć. -Olga Tokarczuk
im sil­niej­sza-emoc­ja-tym-większa-po­kusa-użycia-for­my-zużytej- im bar­dziej-bolą-sto­py-tym-łat­wiej-im zna­źć-sta­ry
Jeżeli święty An­to­ni po­maga zna­leźć za­gubione rzeczy to po­może mi zna­leźć miłość?  -opuszczona
jeżeli-święty-an­to­-po­maga-zna­źć-za­gubione-rzeczy-to po­może-mi zna­źć-miłość 
zna­źć ę-tym-miej­scu-i o tej godzi­nie-i mieć-­tys­fak­cję-z te­go-co ę-zro­biłoto-naj­piękniej­sze-uczu­cie-niesienia