- Cze­go pragniesz? - Pragnę móc po­wie­dzieć, że przy­jaźń is­tnieje i zna­leźć przy­jaciela na dob­re i złe. Pragnę móc po­wie­dzieć kocham Cię i wie­dzieć, że to uczu­cie jest praw­dzi­we i odwzajemnione.


 cze­go-pragniesz-pragnę-móc-po­wie­dzieć-że przy­jaźń-is­tnieje-i zna­źć-przy­jaciela-na dob­re-i złe-pragnę móc
opuszczona cze­gopragnieszpragnęmócpo­wie­dziećże przy­jaźńis­tniejei zna­leźćprzy­jacielana dob­rei złepragnę mócpo­wie­dziećkochamcięi wie­dziećże to uczu­ciejest praw­dzi­wei odwzajemnione cze­go pragnieszpragnępragnę mócmóc po­wie­dziećże przy­jaźń is­tniejeis­tnieje i zna­leźći zna­leźć przy­jacielaprzy­jaciela na dob­rena dob­re i złepragnę móc po­wie­dziećpo­wie­dzieć kochamkocham cięcię i wie­dziećże to uczu­cie jest praw­dzi­wejest praw­dzi­we i odwzajemnionepragnę mócpragnę móc po­wie­dziećże przy­jaźń is­tnieje i zna­leźćis­tnieje i zna­leźć przy­jacielai zna­leźć przy­jaciela na dob­reprzy­jaciela na dob­re i złepragnę móc po­wie­dzieć kochampo­wie­dzieć kocham ciękocham cię i wie­dziećże to uczu­cie jest praw­dzi­we i odwzajemnione

Jeśli mogę po­wie­dzieć ko­muś 'kocham cię', muszę być w sta­nie po­wie­dzieć 'kocham wszys­tko w to­bie, kocham świat pop­rzez ciebie, kocham w to­bie również sa­mego siebie'.Opo­wie­dzieć ko­muś, co sym­bol „oz­nacza”, to tak jak opo­wie­dzieć, ja­kie uczu­cie po­win­na wzbudzać w nim piosenka...- a znasz ta­kie uczu­cie gdy ser­ce moc­niej bi­je, nie umiesz złapać od­dechu, trzęsiesz się i nie wiesz co po­wie­dzieć ?  - uczu­cie gdy widzisz ukochaną osobę, a nie możesz z nią być. - dokładnie.Łat­wiej jest coś wie­dzieć, niż wie­dzieć, skąd się to wie.Przy­jaźń nie potępia w chwi­lach trud­nych, nie od­po­wiada zim­nym ro­zumo­waniem: gdy­byś postąpił w ten czy tam­ten sposób... Ot­wiera sze­roko ra­miona i mówi: nie pragnę wie­dzieć, nie oce­niam, tu­taj jest ser­ce, gdzie możesz spocząć.Każdy ra­nek da­je szansę na to, by wie­czo­rem móc po­wie­dzieć: to był szczęśli­wy dzień.