- Cze­go pragniesz? - Pragnę móc po­wie­dzieć, że przy­jaźń is­tnieje i zna­leźć przy­jaciela na dob­re i złe. Pragnę móc po­wie­dzieć kocham Cię i wie­dzieć, że to uczu­cie jest praw­dzi­we i odwzajemnione.


 cze­go-pragniesz-pragnę-móc-po­wie­dzieć-że przy­jaźń-is­tnieje-i zna­źć-przy­jaciela-na dob­re-i złe-pragnę móc
opuszczona cze­gopragnieszpragnęmócpo­wie­dziećże przy­jaźńis­tniejei zna­leźćprzy­jacielana dob­rei złepragnę mócpo­wie­dziećkochamcięi wie­dziećże to uczu­ciejest praw­dzi­wei odwzajemnione cze­go pragnieszpragnępragnę mócmóc po­wie­dziećże przy­jaźń is­tniejeis­tnieje i zna­leźći zna­leźć przy­jacielaprzy­jaciela na dob­rena dob­re i złepragnę móc po­wie­dziećpo­wie­dzieć kochamkocham cięcię i wie­dziećże to uczu­cie jest praw­dzi­wejest praw­dzi­we i odwzajemnionepragnę mócpragnę móc po­wie­dziećże przy­jaźń is­tnieje i zna­leźćis­tnieje i zna­leźć przy­jacielai zna­leźć przy­jaciela na dob­reprzy­jaciela na dob­re i złepragnę móc po­wie­dzieć kochampo­wie­dzieć kocham ciękocham cię i wie­dziećże to uczu­cie jest praw­dzi­we i odwzajemnione

Jeśli mogę po­wie­dzieć ko­muś 'kocham cię', muszę być w sta­nie po­wie­dzieć 'kocham wszys­tko w to­bie, kocham świat pop­rzez ciebie, kocham w to­bie również sa­mego siebie'. -Federico Moccia
jeśli-mogę-po­wie­dzieć-ko­muś-'kocham-ę'-muszę-być-w sta­nie-po­wie­dzieć-'kocham-wszys­tko-w to­bie-kocham-świat-pop­rzez-ciebie
Opo­wie­dzieć ko­muś, co sym­bol „oz­nacza”, to tak jak opo­wie­dzieć, ja­kie uczu­cie po­win­na wzbudzać w nim piosenka... -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci
opo­wie­dzieć-ko­muś-co sym­bol-oz­nacza-to tak-jak opo­wie­dzieć-ja­kie-uczu­cie-po­win­na-wzbudzać-w nim-piosenka
Łat­wiej jest coś wie­dzieć, niż wie­dzieć, skąd się to wie. -Zenon Bosacki
Łat­wiej-jest coś-wie­dzieć-ż-wie­dzieć-skąd ę-to wie
Każdy ra­nek da­je szansę na to, by wie­czo­rem móc po­wie­dzieć: to był szczęśli­wy dzień. -Małgorzata Stolarska
każdy-ra­nek-da­-szansę-na to-by wie­czo­rem-móc-po­wie­dzieć-to był-szczęśli­wy-dzień