- Czołgać się? - rzekł z oburze­niem - to niegod­ne człowieka. - I poszedł da­lej dum­nie na klęczkach.


 czołgać-ę- rzekł-z oburze­niem- to niegod­ne-człowieka-i-poszedł-da­lej-dum­nie-na klęczkach
wiesław brudziński czołgaćsię rzekłz oburze­niem to niegod­neczłowiekaposzedłda­lejdum­niena klęczkach czołgać się rzekł z oburze­niem to niegod­ne człowiekai poszedłposzedł da­lejda­lej dum­niedum­nie na klęczkachi poszedłi poszedł da­lejposzedł da­lej dum­nieda­lej dum­nie na klęczkachi poszedł da­leji poszedł da­lej dum­nieposzedł da­lej dum­nie na klęczkachi poszedł da­lej dum­niei poszedł da­lej dum­nie na klęczkach

Mo­ral­ne oburze­nie składa się prze­ważnie w 2% z mo­ral­ności, w 48% z oburze­nia i w 50% z zawiści.Dzieci są czymś cze­go prag­niemy al­bo nie prag­niemy. To śmie­szne na­zywać przez­nacze­niem coś, co płynie z mecha­niczno-fiz­jo­logiczne­go przy­pad­ku, to niegod­ne współczes­ne­go człowieka.bańka mydlana tchnięta powietrzem ma­nipu­lowa­na każdym nieod­czu­wal­nym podmuchem nie może wspiąć się w górę tyl­ko spada niegod­na dłuższe­go życia jej koniec tak mało ważny jak jej istnienie niegodna dluższej egzystencji niegod­na bytu Na początku było nic. I rzekł Bóg: „Niechaj sta­nie się światłość” i da­lej nic nie było, tyl­ko te­raz można to zobaczyć.Z głupotą sa­mi bo­gowie wal­czą nadaremno. Mit der Dum­mheit kämpfen Götter sel­best ver­ge­bens. (niem.) Me­men­to mo­ri – rzekł żywy. Car­pe diem – rzekł zmarły.