- Dlacze­go szepczesz? - Bo wte­dy Two­je ser­ce głośniej bije.


 dlacze­go-szepczesz-bo wte­dy-two­-ser­-głośniej-bije
opuszczona dlacze­goszepczeszbo wte­dytwo­jeser­cegłośniejbije dlacze­go szepczeszbo wte­dybo wte­dy two­jetwo­je ser­ceser­ce głośniejgłośniej bijebo wte­dy two­jebo wte­dy two­je ser­cetwo­je ser­ce głośniejser­ce głośniej bijebo wte­dy two­je ser­cebo wte­dy two­je ser­ce głośniejtwo­je ser­ce głośniej bijebo wte­dy two­je ser­ce głośniejbo wte­dy two­je ser­ce głośniej bije

Głośniej niżeli w roz­mo­wach Bóg prze­mawia w ciszy. I kto w ser­cu ucichnie, za­raz Go usłyszy.Nie dowiaduj się nigdy, komu bije dzwon; on bije tobie.Jeśli mój sąsiad codziennie bije swoją żonę, ja zaś nie biję jej nigdy, to w świetle statystyki obaj bijemy je co drugi dzień.Dlacze­go kocha­my naj­mocniej wte­dy, gdy miłość umiera? Nie ważny jest strój,ważne jest ser­ce,które pod nim bije.Dlacze­go jes­teś tak da­leko wte­dy gdy tak bar­dzo Cię pot­rze­buję blis­ko? Dlacze­go Cię nie ma gdy pot­rze­buję Two­jej obec­ności? Dlaczego...?