– Gdy­byś była moją dziew­czyną, kochałbym się z tobą w każdym po­koju, na każdym łóżku, na każdym dy­wanie, na każdym stole... – ... ma­my też piękne wczes­noame­rykańskie żyrandole.


 gdy­byś-była-moją-dziew­czyną-kochałbym ę-z tobą-w każdym-po­koju-na każdym-łóżku-na każdym-dy­wanie-na każdym-stole
woody allen– gdy­byśbyłamojądziew­czynąkochałbym sięz tobąw każdympo­kojuna każdymłóżkudy­waniestolema­my teżpięknewczes­noame­rykańskieżyrandole– gdy­byś byłabyła mojąmoją dziew­czynąkochałbym się z tobąz tobą w każdymw każdym po­kojuna każdym łóżkuna każdym dy­waniena każdym stolestole –ma­my teżma­my też pięknepiękne wczes­noame­rykańskiewczes­noame­rykańskie żyrandole– gdy­byś była mojąbyła moją dziew­czynąkochałbym się z tobą w każdymz tobą w każdym po­kojuna każdym stole –stole –– ma­my teżma­my też pięknema­my też piękne wczes­noame­rykańskiepiękne wczes­noame­rykańskie żyrandole

Z każdym grzechem zwiększa się też podatność na dalsze grzechy.Z każdym wdechem dy­mu pa­piero­sowe­go czuję, że żyję i jed­nocześnie umieram... To sa­mo mam z Tobą.Za każdym razem, gdy mrugasz, poruszają się gwiazdy.Tak w każdym miejscu i o każdej dobie, Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił, Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie, Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.Tak w każdym miej­scu i o każdej dobie, Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił, Wszędzie i zaw­sze będę ja przy tobie, Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.Ja nap­rawdę szczerze i uczci­wie kocham ludzi. To byłoby zbyt piękne, gdy­by is­tniał Bóg... zbyt wy­god­ne, zbyt przy­jem­ne. A za­razem zbyt pot­rzeb­ne. A jak coś jest tak pot­rzeb­ne i wy­god­ne, to jest też po­dej­rza­ne - w każdym ra­zie dla mnie.