i mogę-być-dla-ciebie-tyl­ko-głupim-dzieciakiem-z żą-wyob­raźą-ale-nap­rawdę-chciałbym-być-tak-silny-żeby-ochro­ć-wszys­tkich
ninja i mogębyćdlaciebietyl­kogłupimdzieciakiemz dużąwyob­raźniąalenap­rawdęchciałbymtaksilnyżebyochro­nićwszys­tkichza moimiple­cami i pomócim ser­cemi sil­ny­mira­miona­mi  i mogę byćbyć dladla ciebieciebie tyl­kotyl­ko głupimgłupim dzieciakiemdzieciakiem z dużąz dużą wyob­raźniąwyob­raźnią aleale nap­rawdęnap­rawdę chciałbymchciałbym byćbyć taktak silnysilny żebyżeby ochro­nićochro­nić wszys­tkichwszys­tkich za moimiza moimi ple­cami i pomóc im ser­cemim ser­cem i sil­ny­mii sil­ny­mi ra­miona­mira­miona­mi i mogę być dlabyć dla ciebiedla ciebie tyl­kociebie tyl­ko głupimtyl­ko głupim dzieciakiemgłupim dzieciakiem z dużądzieciakiem z dużą wyob­raźniąz dużą wyob­raźnią alewyob­raźnią ale nap­rawdęale nap­rawdę chciałbymnap­rawdę chciałbym byćchciałbym być takbyć tak silnytak silny żebysilny żeby ochro­nićżeby ochro­nić wszys­tkichochro­nić wszys­tkich za moimiwszys­tkich za moimi ple­cami i pomóc im ser­cem i sil­ny­miim ser­cem i sil­ny­mi ra­miona­mii sil­ny­mi ra­miona­mi

Mam tyl­ko jed­no marze­nie. Mam tyl­ko jedną rzecz którą chciałbym zo­baczyć tak nap­rawdę. Chciałbym zo­baczyć jak żyją ra­zem – czar­ni, biali, Chińczy­cy, wszys­cy – to wszystko.Wy­daje im się, że chcą dob­rych rządów i spra­wied­li­wości dla każde­go, ale cze­go tak nap­rawdę pragną w głębi swych serc? Tyl­ko te­go, żeby wszys­tko toczyło się tak jak zaw­sze, żeby jut­ro było ta­kie jak dzisiaj.Każdy z nas szu­ka dro­gi, którą chce podążać i być po pros­tu szczęśli­wym. Tak nap­rawdę życie to la­birynt. Szu­kamy szlaków i właści­wego wyjścia, ale tak nap­rawdę wca­le go nie ma. Bo każde z nich pro­wadzi do śmierci...Ty nap­rawdę nie ro­zumiesz, praw­da? - rzekła. - Ja wca­le nie chcę wszys­tkiego, cze­go pragnę. Nikt te­go nie chce. Nie tak nap­rawdę. Co to za za­bawa dos­ta­wać wszys­tko, o czym się marzy, tak po pros­tu? Wte­dy to nic nie znaczy. Zu­pełnie nic.Wciaz za­daje so­bie pytanie... Co ro­bie zle..? Prze­ciez Tyl­ko Kocham i kocha­na chce byc.. Dlacze­go zaw­sze wychodze na najgorsza.. Juz mi sie nie chce... Gas­nie mo­ja nadzieja.. Po­woli, tra­ce wiare i sile.. Aby zyc, jak zaw­sze prag­ne­lam .. By zyc dla Ciebie i dla Ciebie umrzec... Nig­dy nie ocze­kiwa­lam nic w zamian.. Procz uczu­cia tak sil­ne­go jak moje I twych ra­mion.. najbezpieczniejszch.. Ale kiedy od­da­lam Ci swo­je ser­ce , ca­la siebie... Doszczetnie,. Ty wiesz, ze zaw­sze bede..... I bede.. Ty wiesz...Trzeba być mądrym, żeby robić pieniądze, Zgoda! Ale najpierw trzeba być wystarczająco głupim, żeby pieniędzy pragnąć.