- Jaką war­tość ma to co robimy? - Sa­mo działanie jest war­tością. Two­ja war­tość zni­ka, gdy re­zyg­nu­jesz z chęci do zmian i doświad­cza­nia życia. Masz jed­nak wybór, do­konaj go i poświęć mu się. Czy­ny te dadzą ci nową nadzieję i poczu­cie celu.


 jaką-war­tość- to co robimy-sa­mo-działanie-jest war­tośą-two­ja war­tość-zni­ka-gdy-re­zyg­nu­jesz-z chę-do zmian
christopher paolini jakąwar­tośćma to co robimysa­modziałaniejest war­tościątwo­ja war­tośćzni­kagdyre­zyg­nu­jeszz chęcido zmiani doświad­cza­niażyciamasz jed­nakwybórdo­konajgo i poświęćmu sięczy­ny te dadząci nowąnadziejęi poczu­ciecelu jaką war­tośćwar­tość ma to co robimysa­mosa­mo działaniedziałanie jest war­tościątwo­ja war­tość zni­kagdy re­zyg­nu­jeszre­zyg­nu­jesz z chęciz chęci do zmiando zmian i doświad­cza­niai doświad­cza­nia życiamasz jed­nak wybórdo­konaj go i poświęćgo i poświęć mu sięczy­ny te dadzą ci nowąci nową nadziejęnadzieję i poczu­ciei poczu­cie celu jaką war­tość ma to co robimysa­mo działaniesa­mo działanie jest war­tościągdy re­zyg­nu­jesz z chęcire­zyg­nu­jesz z chęci do zmianz chęci do zmian i doświad­cza­niado zmian i doświad­cza­nia życiado­konaj go i poświęć mu sięczy­ny te dadzą ci nową nadziejęci nową nadzieję i poczu­cienadzieję i poczu­cie celu

Ludzie ra­tują war­tość pieniądza, ale nie umieją ra­tować war­tości życia.Smu­tek jest sa­mowys­tar­czal­ny: by od­czuć jed­nak pełną war­tość ra­dości, mu­sisz mieć ko­goś, by się nią podzielić.War­tość wal­ki nie tkwi w szan­sach zwy­cięstwa spra­wy, w imię której się ją podjęło, ale w war­tościach tej sprawy.Wszys­tko to, co jest przed Tobą, po­zos­ta­je do zdo­bycia. Życiu, które nad­chodzi, możesz na­dać głębszą treść, war­tość i znacze­nie. Za­leży to od Two­jej oce­ny życia i cza­su, od Two­jego sto­sun­ku do pra­cy, od sza­cun­ku dla Twe­go umysłu, wo­li i ser­ca, dla twych war­tości ludzkich, na­rodo­wych i chrześcijańskich.Uczo­ny zna dob­rze war­tość pieniądza, ale bo­gaty nie zna war­tości wiedzy.Jaką war­tość mają słowa ? jeśli nie po­pierają ich czyny.