- Jaką war­tość ma to co robimy? - Sa­mo działanie jest war­tością. Two­ja war­tość zni­ka, gdy re­zyg­nu­jesz z chęci do zmian i doświad­cza­nia życia. Masz jed­nak wybór, do­konaj go i poświęć mu się. Czy­ny te dadzą ci nową nadzieję i poczu­cie celu.


 jaką-war­tość- to co robimy-sa­mo-działanie-jest war­tośą-two­ja war­tość-zni­ka-gdy-re­zyg­nu­jesz-z chę-do zmian
christopher paolini jakąwar­tośćma to co robimysa­modziałaniejest war­tościątwo­ja war­tośćzni­kagdyre­zyg­nu­jeszz chęcido zmiani doświad­cza­niażyciamasz jed­nakwybórdo­konajgo i poświęćmu sięczy­ny te dadząci nowąnadziejęi poczu­ciecelu jaką war­tośćwar­tość ma to co robimysa­mosa­mo działaniedziałanie jest war­tościątwo­ja war­tość zni­kagdy re­zyg­nu­jeszre­zyg­nu­jesz z chęciz chęci do zmiando zmian i doświad­cza­niai doświad­cza­nia życiamasz jed­nak wybórdo­konaj go i poświęćgo i poświęć mu sięczy­ny te dadzą ci nowąci nową nadziejęnadzieję i poczu­ciei poczu­cie celu jaką war­tość ma to co robimysa­mo działaniesa­mo działanie jest war­tościągdy re­zyg­nu­jesz z chęcire­zyg­nu­jesz z chęci do zmianz chęci do zmian i doświad­cza­niado zmian i doświad­cza­nia życiado­konaj go i poświęć mu sięczy­ny te dadzą ci nową nadziejęci nową nadzieję i poczu­cienadzieję i poczu­cie celu

Ludzie ra­tują war­tość pieniądza, ale nie umieją ra­tować war­tości życia. -Stefan Wyszyński
ludzie-ra­tują-war­tość-pieniądza-ale-nie umieją-ra­tować-war­toś-życia
Smu­tek jest sa­mowys­tar­czal­ny: by od­czuć jed­nak pełną war­tość ra­dości, mu­sisz mieć ko­goś, by się nią podzielić. -Mark Twain
smu­tek-jest ­mowys­tar­czal­ny-by od­czuć-jed­nak-pełną-war­tość-ra­doś-mu­sisz-mieć-ko­goś-by ę-ą-podzielić
War­tość wal­ki nie tkwi w szan­sach zwy­cięstwa spra­wy, w imię której się ją podjęło, ale w war­tościach tej sprawy. -Henryk Elzenberg
war­tość-wal­ki-nie tkwi-w szan­sach-zwy­ęstwa-spra­wy-w imię-której ę-ją podjęło-ale-w war­tościach-tej sprawy
Jaką war­tość mają słowa ? jeśli nie po­pierają ich czyny. -PoznajPrawdę
jaką-war­tość-mają-słowa- śli-nie po­pierają-ich-czyny