- Jes­tem tak sek­sowny, że każda dziew­czy­na poz­nając mnie od ra­zu ściąga mi spod­nie. - Taa, tyl­ko po to, żeby zak­ryć Ci twarz 


 jes­tem-tak-sek­sowny-że każda-dziew­czy­na-poz­nając-mnie-od ra­zu-śąga-mi spod­nie-taa-tyl­ko-po to-żeby-zak­ryć
smoky blue jes­temtaksek­sownyże każdadziew­czy­napoz­nającmnieod ra­zuściągami spod­nietaatyl­kopo tożebyzak­ryćci twarz  jes­tem taktak sek­sownyże każda dziew­czy­nadziew­czy­na poz­nającpoz­nając mniemnie od ra­zuod ra­zu ściągaściąga mi spod­nietaatyl­ko po tożeby zak­ryćzak­ryć ci twarz  jes­tem tak sek­sownyże każda dziew­czy­na poz­nającdziew­czy­na poz­nając mniepoz­nając mnie od ra­zumnie od ra­zu ściągaod ra­zu ściąga mi spod­nieżeby zak­ryć ci twarz że każda dziew­czy­na poz­nając mniedziew­czy­na poz­nając mnie od ra­zupoz­nając mnie od ra­zu ściągamnie od ra­zu ściąga mi spod­nieże każda dziew­czy­na poz­nając mnie od ra­zudziew­czy­na poz­nając mnie od ra­zu ściągapoz­nając mnie od ra­zu ściąga mi spod­nie

Jes­tem up­rzej­my dla ludzi, jeśli tyl­ko są na ty­le blis­ko, żeby mnie usłyszeć. -Rafał Kosik
jes­tem-up­rzej­my-dla-ludzi-śli-tyl­ko-są na ty­-blis­ko-żeby-mnie-usłyszeć
Wyglądasz jak lal­ka. Tyl­ko, że la­lek nikt nie chce. Lal­ki spra­wiają ra­dość dziew­czy­nom, fa­ceci ma­ja samochody. Nie jes­tem lalką... -Majka_Majdan
wyglądasz-jak lal­ka-tyl­ko-że ­lek-nikt-nie chce-lal­ki-spra­wiają-ra­dość-dziew­czy­nom-fa­ceci-­ja-samochody-nie-jes­tem
Jes­tem? A może mnie nie ma ? Jes­tem tyl­ko w marze­niach - żyję marzeniami. -KICIA1
jes­tem-a-może-mnie-nie  -jes­tem-tyl­ko-w marze­niach- żyję-marzeniami