tu jes­tem...gorąca i miękka w tańcu uwodzę twe ciało już tyl­ko pragnienie w to­bie zat­ra­cić się chciało wśród uniesień dźwięków roz­koszy jęk się wymyka bądź wciąż przy mnie póki tan­go...póki muzyka póki żyją gwiazdy póki kos­mos istnieje... póty trwa rozkosz mo­je ciało goreje wciąż mało mam i mało ja wie­czne pragnienie pożądam tych pieszczot i ciebie, mo­je marzenie 


 jes­temgorąca-i miękka-w-ńcu-uwodzę-twe-ciało-już-tyl­ko-pragnienie-w-to­bie-zat­ra­ć ę-chciało-wśród-uniesień-dźwięków
dana1596tu jes­temgorącai miękkatańcuuwodzętweciałojużtyl­kopragnienieto­biezat­ra­cić sięchciałowśróduniesieńdźwiękówroz­koszyjęk sięwymykabądźwciążprzymniepókitan­gopókimuzykażyjągwiazdykos­mosistniejepótytrwarozkoszmo­jegorejemałomami małojawie­cznepożądamtychpieszczotciebiemarzenie tu jes­temgorąca i miękkai miękka ww tańcutańcu uwodzęuwodzę twetwe ciałociało jużjuż tyl­kotyl­ko pragnieniepragnienie ww to­bieto­bie zat­ra­cić sięzat­ra­cić się chciałochciało wśródwśród uniesieńuniesień dźwiękówdźwięków roz­koszyroz­koszy jęk sięjęk się wymykawymyka bądźbądź wciążwciąż przyprzy mniemnie pókipóki tan­gopókitan­gopóki muzykamuzyka pókipóki żyjążyją gwiazdygwiazdy pókipóki kos­moskos­mos istniejeistnieje pótypóty trwatrwa rozkoszrozkosz mo­jemo­je ciałociało gorejegoreje wciążwciąż małomało mammam i małoi mało jaja wie­cznewie­czne pragnieniepragnienie pożądampożądam tychtych pieszczotpieszczot ii ciebiemo­je marzenie tu jes­temgorąca i miękka wi miękka w tańcuw tańcu uwodzętańcu uwodzę tweuwodzę twe ciałotwe ciało jużciało już tyl­kojuż tyl­ko pragnienietyl­ko pragnienie wpragnienie w to­biew to­bie zat­ra­cić sięto­bie zat­ra­cić się chciałozat­ra­cić się chciało wśródchciało wśród uniesieńwśród uniesień dźwiękówuniesień dźwięków roz­koszydźwięków roz­koszy jęk sięroz­koszy jęk się wymykajęk się wymyka bądźwymyka bądź wciążbądź wciąż przywciąż przy mnieprzy mnie pókimnie póki tan­gopókipóki tan­gopóki muzykatan­gopóki muzyka pókimuzyka póki żyjąpóki żyją gwiazdyżyją gwiazdy pókigwiazdy póki kos­mospóki kos­mos istniejekos­mos istnieje pótyistnieje póty trwapóty trwa rozkosztrwa rozkosz mo­jerozkosz mo­je ciałomo­je ciało gorejeciało goreje wciążgoreje wciąż małowciąż mało mammało mam i małomam i mało jai mało ja wie­czneja wie­czne pragnieniewie­czne pragnienie pożądampragnienie pożądam tychpożądam tych pieszczottych pieszczot ipieszczot i ciebie

Szczęście póty trwa, póki je człowiek ocenia należycie. A dla człowieka wartść ma tylko to, co ciężko się zdobyło. -Tadeusz Mostowicz Dołęga
szczęście-póty-trwa-póki-człowiek-ocenia-należycie-a-dla-człowieka-wartść-tylko-to-co-ężko-ę-zdobyło
Bo miłość nie zna, co to jej najwyższa miara, póki wciąż cudzych spojrzeń uniknąć się stara. -John Donne
bo-miłość-nie-zna-co-to-jej-najwyższa-miara-póki-wciąż-cudzych-spojrzeń-uniknąć-ę-stara