- Kochałam Ciebie a ty?? Ba­wiłeś się mną?? - Ja po pros­tu chciałem zapomnieć. (Real­na rozmowa) 


 kochałam-ciebie-a ty-ba­wiłeś ę-mną-ja po pros­-chciałem-zapomnieć-real­na-rozmowa 
stokrotka123 kochałamciebiea tyba­wiłeś sięmnąja po pros­tuchciałemzapomniećreal­narozmowa  kochałam ciebieciebie a tyba­wiłeś się mnąja po pros­tuja po pros­tu chciałemchciałem zapomnieć(real­na rozmowa)  kochałam ciebie a tyja po pros­tu chciałemja po pros­tu chciałem zapomniećja po pros­tu chciałem zapomnieć

A ja wciąż szu­kam Two­jego spoj­rze­nia w oczach mi­jających mnie osób. Wycze­kuję te­go co niereal­ne. Chcę abyś się mną zaopieko­wał, tak jak opieku­jesz sie swoimi pac­jenta­mi. Cza­sem myśle so­bie, że dla Ciebie go­towa bym była wylądo­wać w szpi­talu żebyś się mną zajął. I żebym mogła znów za­topić się w błęki­cie oczu Twych i Twoim uśmie­chu. I w końcu od­ważyć sie. Od­ważyć się żyć bez Ciebie...Krzyknęłam w gęstych przy­goto­waniach na jut­rzej­szy wieczór. Nie mogę te­raz! A on: Ja po pros­tu bar­dzo lu­bię Twój głos i chciałem go usłyszeć..Ni­by szedłem cały dzień pros­to drogą, ale właści­wie to tak, jak­bym szedł w kółko. Bo nig­dzie nie chciałem prze­cież dojść...to nie znaczy, że na Ciebie krzyczę. Po pros­tu pod­noszę głos, abyś w końcu zro­zumiał co do Ciebie mówię.Nie znasz mnie, nie znasz mo­jego imienia, mo­jego praw­dzi­wego uśmiechu, nie znasz mnie, mój od­dech jest już dla Ciebie obcy, a każdy skra­wek ciała który odkryłeś utonął... myślisz że jes­teś ze mną blisko? my­lisz się. Sie­dzisz na ław­ce przeznaczenia, pat­rzysz jak Twe szczęście odchodzi, nie żeg­na się, nie mówi że wróci. po pros­tu znika. a Ty tak siedź i czekaj...Kocham mo­jego wspa­niałego mężczyznę, który jest ze mną od dwóch lat i wiem że chce być ze mną na zaw­sze.. i tak bar­dzo chciałabym po pros­tu po­wie­dzieć ko­muś jak bar­dzo jes­tem szczęśli­wa, i że tak moc­no ktoś mnie po­kochał a ja to odwzajemniłam.