“ Mówisz, że kochasz deszcz, a rozkładasz pa­rasolkę, gdy zaczy­na padać. Mówisz, że kochasz słońce, a cho­wasz się w cieniu, gdy zaczy­na grzać. Mówisz, że kochasz wiatr, a za­mykasz ok­no, gdy zaczy­na wiać. Właśnie dla­tego boję się, gdy mówisz, że kochasz mnie. ” 


 mówisz-że kochasz-deszcz-a rozkładasz-pa­rasolkę-gdy-zaczy­na-padać-mówisz-że kochasz-słoń-a cho­wasz ę-w cieniu-gdy-zaczy­na
william shakespeare (szekspir)“ mówiszże kochaszdeszcza rozkładaszpa­rasolkęgdyzaczy­napadaćmówiszsłońcea cho­wasz sięw cieniugrzaćwiatra za­mykaszok­nowiaćwłaśniedla­tegobojęsięmówiszmnie” że kochasz deszcza rozkładasz pa­rasolkęgdy zaczy­nazaczy­na padaćże kochasz słońcea cho­wasz się w cieniugdy zaczy­nazaczy­na grzaćże kochasz wiatra za­mykasz ok­nogdy zaczy­nazaczy­na wiaćwłaśnie dla­tegodla­tego bojęboję sięgdy mówiszże kochasz mniegdy zaczy­na padaćgdy zaczy­na grzaćgdy zaczy­na wiaćwłaśnie dla­tego bojędla­tego boję się

I zapomnij że jesteś gdy mówisz że kochasz. -Jan Twardowski
i-zapomnij-że-jesteś-gdy-mówisz-że-kochasz
I zapomnisz że jesteś, gdy mówisz że kochasz. -Jan Twardowski
i-zapomnisz-że-jesteś-gdy-mówisz-że-kochasz
I za­pom­nij, że jes­teś, gdy mówisz, że kochasz. -Jan Twardowski
i za­pom­nij-że jes­teś-gdy-mówisz-że kochasz
Uwiel­biam, kiedy przychodzisz i bez słów mówisz, że kochasz. Mam Cię na końcu języ­ka wte­dy. Myślami. -iluzjanago
uwiel­biam-kiedy-przychodzisz-i bez-słów-mówisz-że kochasz-mam cię-na końcu-języ­ka-wte­dy-myślami