miłość-jest na­miętnym-poszu­kiwa­niem-praw­dy-in­nej-ż-włas­na-praw­da-a kiedy ę-ją poczu­-szczerze-i całko­wicie-miłość
gregory david roberts miłośćjest na­miętnymposzu­kiwa­niempraw­dyin­nejniżwłas­napraw­daa kiedy sięją poczu­jeszczerzei całko­wiciemiłośćbędzietrwaćwie­czniekażdy aktmiłościkażdachwi­laser­deczne­goges­tuto uni­wer­salnedob­roto bóglubtoco na­zywa­mybo­gieminie możeumrzeć  miłość jest na­miętnymjest na­miętnym poszu­kiwa­niemposzu­kiwa­niem praw­dypraw­dy in­nejin­nej niżniż włas­nawłas­na praw­daa kiedy się ją poczu­jeją poczu­je szczerzeszczerze i całko­wiciemiłość będziebędzie trwaćtrwać wie­czniekażdy akt miłościkażda chwi­lachwi­la ser­deczne­goser­deczne­go ges­tuges­tu to uni­wer­salneto uni­wer­salne dob­roto bóg lub miłość jest na­miętnym poszu­kiwa­niemjest na­miętnym poszu­kiwa­niem praw­dyposzu­kiwa­niem praw­dy in­nejpraw­dy in­nej niżin­nej niż włas­naniż włas­na praw­daa kiedy się ją poczu­je szczerzeją poczu­je szczerze i całko­wiciemiłość będzie trwaćbędzie trwać wie­czniekażda chwi­la ser­deczne­gochwi­la ser­deczne­go ges­tuser­deczne­go ges­tu to uni­wer­salneges­tu to uni­wer­salne dob­ro

Miłość w przeszłości jest tyl­ko wspom­nieniem. Miłość w przyszłości jest tyl­ko ocze­kiwa­niem. Praw­dzi­wa miłość żyje w teraźniejszości. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
miłość-w przeszłoś-jest tyl­ko-wspom­nieniem-miłość w przyszłoś-jest tyl­ko-ocze­kiwa­niem-praw­dzi­wa miłość-żyje