- Może najwłaści­wiej byłoby um­rzeć w tym mo­men­cie - po­wie­dział ka­waler mal­tański. - Czy nie czu­jesz, pa­nie, prag­nienia, by zwiesić się na wy­locie lu­fy ar­matniej i osunąć się do morza? Wszys­tko od­byłoby się szyb­ko i wie­dzieli­byśmy już... - Tak, lecz led­wie byśmy się do­wie­dzieli, przes­ta­libyśmy wie­dzieć - od­parł Robert.


 może-najwłaś­wiej-byłoby-um­rzeć-w tym-mo­men­cie- po­wie­dział-ka­waler-mal­ński- czy-nie czu­jesz-pa­nie-prag­nienia
umberto eco możenajwłaści­wiejbyłobyum­rzećw tymmo­men­cie po­wie­działka­walermal­tański czynie czu­jeszpa­nieprag­nieniaby zwiesić sięna wy­locielu­fyar­matnieji osunąć siędo morzawszys­tkood­byłoby sięszyb­koi wie­dzieli­byśmyjużtakleczled­wiebyśmy siędo­wie­dzieliprzes­ta­libyśmywie­dzieć od­parłrobert może najwłaści­wiejnajwłaści­wiej byłobybyłoby um­rzećum­rzeć w tymw tym mo­men­cie po­wie­dział ka­walerka­waler mal­tański czy nie czu­jeszby zwiesić się na wy­lociena wy­locie lu­fylu­fy ar­matniejar­matniej i osunąć sięi osunąć się do morzawszys­tko od­byłoby sięod­byłoby się szyb­koszyb­ko i wie­dzieli­byśmyi wie­dzieli­byśmy jużjużtaklecz led­wieled­wie byśmy siębyśmy się do­wie­dzieliprzes­ta­libyśmy wie­dzieć od­parł robert może najwłaści­wiej byłobynajwłaści­wiej byłoby um­rzećbyłoby um­rzeć w tymum­rzeć w tym mo­men­cie po­wie­dział ka­waler mal­tańskiby zwiesić się na wy­locie lu­fyna wy­locie lu­fy ar­matniejlu­fy ar­matniej i osunąć sięar­matniej i osunąć się do morzawszys­tko od­byłoby się szyb­kood­byłoby się szyb­ko i wie­dzieli­byśmyszyb­ko i wie­dzieli­byśmy jużi wie­dzieli­byśmy jużlecz led­wie byśmy sięled­wie byśmy się do­wie­dzieli

Faj­nie byłoby, pra­cując nad czymś, nag­le po­wie­dzieć do siebie: - Ja już tą sy­tuację gdzieś widziałem... - i wie­dzieć, jak cała spra­wa się potoczy.Wie­dzieć chciał książę, wszys­tko o wszystkim, Zmieścić to pragnął w swoim pojęciu. Gdy już tej wie­dzy był bar­dzo bliski, Wie­rzyć przes­ta­no w baj­ki o księciu.Łat­wiej jest coś wie­dzieć, niż wie­dzieć, skąd się to wie.Za­kochałeś się, pos­ta­raj się po­wie­dzieć jak naj­szyb­ciej, nie ma cza­su cze­kać ! Jeżeli była do­rośniętą in­te­lek­tual­nie ko­bietą naj­wyżej Ci odmówi, lecz będziesz wie­dział, ze zro­biłeś to co mogłeś.Czy gdy­byśmy myśle­li że zos­ta­liśmy os­tatnią osobą na Ziemi czy mieli­byśmy jeszcze nadzieje na lep­sze jut­ro, na od­na­lezienie in­nych ludzi, na przet­rwa­nie w sa­mot­ności ? Na to py­tanie każdy mu­sie od­po­wie­dzieć so­bie sam.W mo­men­cie, gdy zgasną już wszys­tkie gwiaz­dy, przes­tanę wie­rzyć w Księżyc, a Słońce nie będzie przy­pomi­nało już o wspólnych zacho­dach, do­piero wte­dy będę w sta­nie poczuć, że wszys­tko, co się wy­darzyło nie ma już żad­ne­go znacze­nia. Że ta podróż skończyła się już na zawsze.