naj­większym-osiągnięciem-nie jest pat­rzeć-ocza­mi- lecz-nau­czyć ę-pat­rzeć-na świat-ser­cem-i duszą- 
hanuszewska naj­większymosiągnięciemnie jest pat­rzećocza­mi lecznau­czyć siępat­rzećna światser­cemi duszą  naj­większym osiągnięciemosiągnięciem nie jest pat­rzećnie jest pat­rzeć ocza­mi lecz nau­czyć sięnau­czyć się pat­rzećpat­rzeć na światna świat ser­cemser­cem i duszą naj­większym osiągnięciem nie jest pat­rzećosiągnięciem nie jest pat­rzeć ocza­mi lecz nau­czyć się pat­rzećnau­czyć się pat­rzeć na światpat­rzeć na świat ser­cemna świat ser­cem i duszą naj­większym osiągnięciem nie jest pat­rzeć ocza­mi lecz nau­czyć się pat­rzeć na światnau­czyć się pat­rzeć na świat ser­cempat­rzeć na świat ser­cem i duszą lecz nau­czyć się pat­rzeć na świat ser­cemnau­czyć się pat­rzeć na świat ser­cem i duszą

Aby żyć na tym świecie, mu­sisz się nau­czyć real­nie pat­rzeć na życie. -Erskine Caldwell
aby-żyć-na tym-świecie-mu­sisz ę-nau­czyć-real­nie-pat­rzeć-na życie
Tak przy­jem­nie pat­rzeć na świat, kiedy ser­ce dobre. -Maria Kuncewiczowa
tak-przy­jem­nie-pat­rzeć-na świat-kiedy-ser­-dobre
Z każdym ro­kiem pat­rzy­liśmy na świat z wyższej od­ległości ale póki stoimy na równej po­wie­rzchni nie wy­pada pat­rzeć na siebie z góry.   -WolfSoul
z-każdym-ro­kiem-pat­rzy­liśmy-na świat-z wyższej-od­ległoś-ale-póki-stoimy-na równej-po­wie­rzchni-nie wy­pada-pat­rzeć
można wiele nau­czyć się od ludzi którzy pat­rzą na świat inaczej niż my  -badtomek
można-wiele-nau­czyć ę-od ludzi-którzy-pat­rzą-na świat-inaczej-ż-my