nic-tak-nie niszczy-człowieka-od środka-jak-uda­wanie-że wszystko-jest-w porządku
mireczka nictaknie niszczyczłowiekaod środkajakuda­wanieże wszystkojestw porządku                      niekażdymu­simnielubićkońcunie każdyma dob­rygust  nic taktak nie niszczynie niszczy człowiekaczłowieka od środkaod środka jakjak uda­wanieże wszystko jestnie każdykażdy mu­simu­si mniemnie lubićlubić ww końcukońcu nie każdynie każdy ma dob­ry nic tak nie niszczytak nie niszczy człowiekanie niszczy człowieka od środkaczłowieka od środka jakod środka jak uda­wanienie każdy mu­sikażdy mu­si mniemu­si mnie lubićmnie lubić wlubić w końcuw końcu nie każdykońcu nie każdy ma dob­ry

Nie dzielę ludzi na Greków i bar­barzyńców. Nie in­te­resu­je mnie pochodze­nie czy ra­sa mie­szkańców. Ja wyróżniam ich tyl­ko na pod­sta­wie ich zasług. Dla mnie każdy dob­ry ob­cokra­jowiec jest Gre­kiem, a każdy zły Grek jest gor­szy od barbarzyńcy.Każdy wojownik światła bał się kiedyś podjąć walkę. Każdy wojownik światła zdradził i skłamał w przeszłości. Każdy wojownik światła utracił choć raz wiarę w przyszłość. Każdy wojownik światła cierpiał z powodu spraw, które nie były tego warte. Każdy wojownik światła wątpił w to, że jest wojownikiem światła. Każdy wojownik światła zaniedbywał swoje duchowe zobowiązania. Każdy wojownik światła mówił Nic na świecie nie jest tak sprawiedliwie rozdzielone, jak rozum; każdy uważa, że ma go dosyć.Nic na świecie nie jest tak sprawiedliwie rozdzielone jak rozum: każdy wierzy, że otrzymał go wystarczającą ilość.Cza­sem człowieka nachodzi na myślenie a po­dob­no myśle­nie jest w wy­sokiej cenie, wiec i mnie naszło o 00:12 ta­kie pytanie czy jak pół godzi­ny te­mu było wczoraj to za pół godzi­ny będzie jut­ro kochanie? Tyl­ko czy ktoś mi za taką fi­lozo­fie zapłaci, sko­ro każdy ją mam na wewnętrznej stro­nie gaci? Nic na świecie nie jest tak spra­wied­li­wie roz­dzielo­ne, jak ro­zum; każdy uważa, że ma go dosyć.