(... ) nie można nap­rawdę po­kochać w ciągu dwóch dni. To uczu­cie może za­palić sie szyb­ko, lecz praw­dzi­wa miłość pot­rze­buje cza­su, by prze­rodzić się w sil­ny i trwały związek.


 nie można-nap­rawdę-po­kochać-w ągu-dwóch-dni-to uczu­cie-może-za­palić-sie-szyb­ko-lecz-praw­dzi­wa-miłość-pot­rze­buje
nicholas sparks nie możnanap­rawdępo­kochaćw ciągudwóchdnito uczu­ciemożeza­palićsieszyb­koleczpraw­dzi­wamiłośćpot­rze­bujecza­suby prze­rodzić sięw sil­nyi trwałyzwiązek( ) nie można) nie można nap­rawdęnap­rawdę po­kochaćpo­kochać w ciąguw ciągu dwóchdwóch dnito uczu­cie możemoże za­palićza­palić siesie szyb­kolecz praw­dzi­wapraw­dzi­wa miłośćmiłość pot­rze­bujepot­rze­buje cza­suby prze­rodzić się w sil­nyw sil­ny i trwałyi trwały związek( ) nie można nap­rawdę) nie można nap­rawdę po­kochaćnap­rawdę po­kochać w ciągupo­kochać w ciągu dwóchw ciągu dwóch dnito uczu­cie może za­palićmoże za­palić sieza­palić sie szyb­kolecz praw­dzi­wa miłośćpraw­dzi­wa miłość pot­rze­bujemiłość pot­rze­buje cza­suby prze­rodzić się w sil­ny i trwaływ sil­ny i trwały związek

Bo­je się po­kochać bo jeśli za moc­no po kocham i za szyb­ko zaufam będę skrzyw­dzo­na tak nap­rawdę nie wiem czym jest miłość nig­dy jeszcze jej nie spot­kał am ale w głębi duszy pragnę kochać i być kochaną ale ten strach jest sil­niej­szy blo­kuje mnie nie poz­wa­la ni­komu zaufać lecz ja wie­rze że kiedyś uda mi się pokochać.- Kochałam Cię jak ni­kogo w życiu, nap­rawdę. Skłamałabym mówiąc, że cieszę się Twoim szczęściem. Na­wet nie pot­ra­fię myśleć, że jes­teś te­raz z inną. Jed­nak wiem, że podjąłeś dob­ry wybór od­chodząc ode mnie. Nies­te­ty nie pot­ra­fiłam Cię kochać, tak jak te­go pot­rze­bowałeś. Może za bar­dzo się bałam, a może do te­go nie dorosłam. ... choć może być prawdziwe.`Praw­dzi­wa miłość nie pot­rze­buje ad­wo­kata ona sa­ma się obroni.Tak krótko to trwa. Tak szyb­ko się kończy. Nie mam cza­su w trak­cie czuć, muszę szyb­ko za­pamięty­wać, aby po­tem móc już w sa­mot­ności wszys­tko po­woli so­bie przy­pomi­nać i każdą chwilę wydłużać we wspom­nieniach o odczuwanie. Roz­kosz, czułość, tros­ka, przy­jaźń te­go pot­rze­buję, te­go pragnę za tym tęsknię do bólu, do gra­nic wytrzymałości. Nie pot­rze­buję spełnienia i miłości, jeśli istnieje.Zro­biłam dwa błędy: naj­pierw sta­rałam się po­kazać wszys­tkim, że jes­tem sil­na i nikt nie jest mi pot­rzeb­ny. Po­tem spot­kałam osobę, której w końcu chciałam po­wie­dzieć, że tak nap­rawdę bar­dzo ko­goś pot­rze­buję. Te­raz jes­tem sa­ma, bo wszys­cy myślą, że jest mi z tym dob­rze. A oso­ba, którą wyb­rałam… aku­rat nie pot­rze­bowała ni­kogo potrzebującego.Pot­rze­buje roz­mo­wy, wspar­cia, pot­rze­buje ra­mion, kocha­nych oczu.. pot­rze­buje, spo­koju, pot­rze­ba mi zain­te­reso­wania ,tros­ki... te­raz chwil­ke... ale ty nie masz cza­su, ale ciebie wkurzam....