(... ) nie można nap­rawdę po­kochać w ciągu dwóch dni. To uczu­cie może za­palić sie szyb­ko, lecz praw­dzi­wa miłość pot­rze­buje cza­su, by prze­rodzić się w sil­ny i trwały związek.


 nie można-nap­rawdę-po­kochać-w ągu-dwóch-dni-to uczu­cie-może-za­palić-sie-szyb­ko-lecz-praw­dzi­wa-miłość-pot­rze­buje
nicholas sparks nie możnanap­rawdępo­kochaćw ciągudwóchdnito uczu­ciemożeza­palićsieszyb­koleczpraw­dzi­wamiłośćpot­rze­bujecza­suby prze­rodzić sięw sil­nyi trwałyzwiązek( ) nie można) nie można nap­rawdęnap­rawdę po­kochaćpo­kochać w ciąguw ciągu dwóchdwóch dnito uczu­cie możemoże za­palićza­palić siesie szyb­kolecz praw­dzi­wapraw­dzi­wa miłośćmiłość pot­rze­bujepot­rze­buje cza­suby prze­rodzić się w sil­nyw sil­ny i trwałyi trwały związek( ) nie można nap­rawdę) nie można nap­rawdę po­kochaćnap­rawdę po­kochać w ciągupo­kochać w ciągu dwóchw ciągu dwóch dnito uczu­cie może za­palićmoże za­palić sieza­palić sie szyb­kolecz praw­dzi­wa miłośćpraw­dzi­wa miłość pot­rze­bujemiłość pot­rze­buje cza­suby prze­rodzić się w sil­ny i trwaływ sil­ny i trwały związek

`Praw­dzi­wa miłość nie pot­rze­buje ad­wo­kata ona sa­ma się obroni. -bluecaffe
`praw­dzi­wa-miłość-nie pot­rze­buje-ad­wo­kata-ona-­ ę-obroni