- Nie ma łat­wych de­cyz­ji - po­wie­dział. - Po­ważna de­cyz­ja to zaw­sze wybór, sza­mota­nina z sa­mym sobą, chi­rur­gia su­mienia. Człowiek spełnia się w de­cyz­jach, Łukaszu. Wszys­tkiego nie prze­widzisz. Trze­ba wej­rzeć w siebie i od­rzu­cić to, na co nie może być zgo­dy. Po­zos­ta­nie niepew­ność. Kiedy coś pos­ta­nowisz, stłumisz ją w so­bie, za­piszesz wyłącznie na włas­ny rachu­nek. Osądzą cię po re­zul­ta­tach. Nikt nie za­pyta o intencje.


 nie- łat­wych-de­cyz­ji- po­wie­dział- po­ważna-de­cyz­ja-to zaw­sze-wybór-sza­mota­nina-z ­mym-sobą-chi­rur­gia
aleksander minkowski niema łat­wychde­cyz­ji po­wie­dział po­ważnade­cyz­jato zaw­szewybórsza­mota­ninaz sa­mymsobąchi­rur­giasu­mieniaczłowiek spełnia sięw de­cyz­jachŁukaszuwszys­tkiego nie prze­widzisztrze­ba wej­rzećw siebiei od­rzu­cićtona co nie możebyćzgo­dypo­zos­ta­nie niepew­nośćkiedy cośpos­ta­nowiszstłumiszją w so­bieza­piszeszwyłączniena włas­nyrachu­nekosądzą ciępo re­zul­ta­tachnikt nie za­pytao intencje nie ma łat­wychma łat­wych de­cyz­ji po­ważna de­cyz­jade­cyz­ja to zaw­szeto zaw­sze wybórsza­mota­nina z sa­mymz sa­mym sobąchi­rur­gia su­mieniaczłowiek spełnia się w de­cyz­jachtrze­ba wej­rzeć w siebiew siebie i od­rzu­cićna co nie może byćbyć zgo­dykiedy coś pos­ta­nowiszstłumisz ją w so­bieza­piszesz wyłączniewyłącznie na włas­nyna włas­ny rachu­nekosądzą cię po re­zul­ta­tachnikt nie za­pyta o intencje nie ma łat­wych de­cyz­ji po­ważna de­cyz­ja to zaw­szede­cyz­ja to zaw­sze wybórsza­mota­nina z sa­mym sobątrze­ba wej­rzeć w siebie i od­rzu­cićna co nie może być zgo­dyza­piszesz wyłącznie na włas­nywyłącznie na włas­ny rachu­nek

Trze­ba ludziom zos­ta­wić wol­ność de­cyz­ji, na­wet jeśli chcą de­cyz­ji sza­lonych al­bo tragicznych.Ludzie rzad­ko doj­rze­wają do de­cyz­ji, które po­dej­mują. Naj­ważniej­sze jest to po­tem…Wziąć od­po­wie­dzial­ność za swoją nieod­po­wie­dzial­ność. Jak za­reagu­jesz, kiedy widzisz, że może nie dasz ra­dy…że ci się sy­pie to, co miało być ta­kie proste.Roz­mo­wa z Bo­giem to bar­dziej roz­mo­wa ze sa­mym sobą, poukłada­nie so­bie różnych rzeczy, gdy cza­sy są ciężkie i nie ma roz­wiąza­nia A czy B.To rachu­nek su­mienia, rachu­nek zdol­ności do życia, a także rachu­nek miłości do ludzi, na których ci zależy.Wszys­tkie de­cyz­je es­te­tyczne są tak nap­rawdę de­cyz­ja­mi moralnymi.Nie na­leży się zbyt­nio przej­mo­wać oce­nami naszych poczy­nań. Każdy z nas mu­si być sędzią włas­ne­go is­tnienia. Prze­jawem od­po­wie­dzial­ności jest więc po­dej­mo­wanie de­cyz­ji, które spra­wią, że będziemy lu­bić siebie, mieć poczu­cie wewnętrznej harmonii.