- Nie możesz te­go zro­bić, przy­siągłeś na biblię...! - W środ­ku no­cy, to się nie liczy.


 nie-możesz-te­go-zro­bić-przy­ągłeś-na biblię-w środ­ku-no­cy-to ę-nie liczy
wolnomyśliciel niemożeszte­gozro­bićprzy­siągłeśna biblięw środ­kuno­cyto sięnie liczy nie możeszmożesz te­gote­go zro­bićprzy­siągłeś na biblięw środ­kuw środ­ku no­cyto się nie liczy nie możesz te­gomożesz te­go zro­bićw środ­ku no­cy nie możesz te­go zro­bić

Wszys­tko da się zro­bić. Liczy się tyl­ko od­po­wied­nie podejście. -daniello
wszys­tko-da ę-zro­bić-liczy ę-tyl­ko-od­po­wied­nie-podejście
Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek.. -Andrea
naj­gor­sze-jest-kiedy-wiesz-że możesz-dla-tej ­dynej-oso­by-zro­bić-wszys­tko-a ona- prob­lem-by zro­bić-dla-ciebie-cokolwiek
Cza­sem żeby zro­bić porządek, trze­ba naj­pierw zro­bić bałagan. -Ryder
cza­sem-żeby-zro­bić-porządek-trze­ba-naj­pierw-zro­bić-bałagan