— Nie po­lecę na tym, mam lęk gruntu! — Chciałeś po­wie­dzieć — lęk wy­sokości, po­za tym nie bądź głuptasem! — Wiem co chciałem po­wie­dzieć, to grunt zabija! 


 nie-po­lecę-na tym-mam-lęk-gruntu-chciałeś-po­wie­dzieć- lęk-wy­sokoś-po­za-tym-nie bądź-głuptasem-wiem-co chciałem
p » terry pratchett » czarodzicielstwo— niepo­lecęna tymmamlękgruntuchciałeśpo­wie­dzieć— lękwy­sokościpo­zatymnie bądźgłuptasemwiemco chciałempo­wie­dziećto gruntzabija — nie po­lecępo­lecę na tymmam lęklęk gruntu— chciałeśchciałeś po­wie­dziećpo­wie­dzieć — lęk— lęk wy­sokościpo­za tymtym nie bądźnie bądź głuptasem— wiemwiem co chciałemco chciałem po­wie­dzieć— nie po­lecę na tymmam lęk gruntu— chciałeś po­wie­dziećchciałeś po­wie­dzieć — lękpo­wie­dzieć — lęk wy­sokościpo­za tym nie bądźtym nie bądź głuptasem— wiem co chciałemwiem co chciałem po­wie­dzieć

Jeżeli język nie jest pop­rawny, to co po­wie­dziano nie jest tym, co za­mie­rza­no po­wie­dzieć. Jeżeli to, co po­wie­dziano nie jest tym, co za­mie­rza­no po­wie­dzieć, nie zos­ta­nie zro­bione to, co być powinno.O bo­gach nie mogę wie­dzieć ani czy is­tnieją, ani czy nie is­tnieją, ani też ja­ka jest ich is­to­ta i jak się po­jawiają. Wiele bo­wiem rzeczy stoi na przeszkodzie, aby można było coś o tym wie­dzieć; niemożli­wość od­po­wied­niego doświad­cze­nia zmysłowe­go i krótkość życia człowieka.Łat­wiej jest coś wie­dzieć, niż wie­dzieć, skąd się to wie.Za­kochałeś się, pos­ta­raj się po­wie­dzieć jak naj­szyb­ciej, nie ma cza­su cze­kać ! Jeżeli była do­rośniętą in­te­lek­tual­nie ko­bietą naj­wyżej Ci odmówi, lecz będziesz wie­dział, ze zro­biłeś to co mogłeś.- Cze­go pragniesz? - Pragnę móc po­wie­dzieć, że przy­jaźń is­tnieje i zna­leźć przy­jaciela na dob­re i złe. Pragnę móc po­wie­dzieć kocham Cię i wie­dzieć, że to uczu­cie jest praw­dzi­we i odwzajemnione.Pa­nie X! Jeżeli w ja­kiś sposób zra­niłam pańskie uczu­cia, to proszę wie­dzieć, że nie zro­biłam te­go świadomie. Jeśli Pan za­mie­rza się gniewać, to po­wiem, że mo­ja du­ma jest jak mo­ja wie­dza i nie poz­wo­li przep­raszać mi za coś, o czym nie mam pojęcia, pozdrawiam. Y