nig­dy-nie pal-za sobą-mostów-nie możesz-być-pe­wien-którą-drogą-będziesz-zmuszo­ny-wracać 
autor nieznany nig­dynie palza sobąmostównie możeszbyćpe­wienktórądrogąbędzieszzmuszo­nywracać  nig­dy nie palnie pal za sobąza sobą mostównie możesz byćbyć pe­wienktórą drogądrogą będzieszbędziesz zmuszo­ny nig­dy nie pal za sobąnie pal za sobą mostównie możesz być pe­wienktórą drogą będzieszdrogą będziesz zmuszo­ny nig­dy nie pal za sobą mostówktórą drogą będziesz zmuszo­ny

Nie pal za sobą mostów. Zdziwisz się, ile razy będziesz musiał wkraczać w tę samą rzekę.Bądź wodą moją nie z deszczu nie obok bądź krwią i bądź wodą mną bądź lecz sobą tą drogą nie szedł nikt bo nie mogą przes­tać chcieć bo mieć nie możesz możesz być jedynie i bądź tyl­ko i tyl­ko to wystarczy zrozum już kochasz Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia.Jeżeli będziesz żył wed­le swo­jej na­tury, nig­dy nie będziesz bied­ny; jeżeli wed­le ludzkich mniemań - nig­dy nie będziesz bogaty.Możesz mieć na­de mną prze­wagę, ale władzy nig­dy mieć nie będziesz.Cza­sem zas­ta­nawiam się nad sobą. Nad kro­kami ,kto­rymi podążam. Nad tym czy po­win­nam być dum­na z te­go kim te­raz jes­tem, czy po­win­nam ka­tować siebie, za to, którą dro­ge wyb­rałam, którą drogą właśnie kroczę za­dając nieświado­mie rany.