- Przep­raszam, [tu wstaw do­wol­ne przep­ro­siny, które kończą się zwro­tem „mam nadzieję, że nie jes­teś na mnie zła”]. - Na Ciebie? Ab­so­lut­nie. Zła jes­tem na siebie, że wciąż jes­tem tak sa­mo naiwna. - Naiw­na? W ja­kim sensie? - Po pros­tu, uwie­rzyłam Ci. - Ale ja nap­rawdę, [tu wstaw do­wol­ne słod­kie kłam­stew­ka, które można spi­jać godzinami]. *Tyl­ko nie tym ra­zem. Mam dość ciągłego upi­jania się, dziś leczę kaca.


 przep­raszam-wstaw-do­wol­ne-przep­ro­siny-które-kończą ę-zwro­tem-mam-nadzieję-że nie jes­teś-na mnie-zła-na ciebie
constella przep­raszamwstawdo­wol­neprzep­ro­sinyktórekończą sięzwro­tem„mamnadziejęże nie jes­teśna mniezła”na ciebieab­so­lut­niezła jes­temna siebieże wciążjes­temtaksa­monaiwnanaiw­naw ja­kimsensiepo pros­tuuwie­rzyłamaleja nap­rawdęsłod­kiekłam­stew­kamożnaspi­jaćgodzinamityl­konie tymra­zemmam dośćciągłegoupi­janiasiędziśleczękaca[tu wstawwstaw do­wol­nedo­wol­ne przep­ro­sinyktóre kończą siękończą się zwro­temzwro­tem „mam„mam nadziejęże nie jes­teś na mniena mnie zła”]na ciebiezła jes­tem na siebieże wciąż jes­temjes­tem taktak sa­mosa­mo naiwnanaiw­naw ja­kim sensiepo pros­tuuwie­rzyłam cialeale ja nap­rawdę[tu wstawwstaw do­wol­nedo­wol­ne słod­kiesłod­kie kłam­stew­kaktóre możnamożna spi­jaćspi­jać godzinami]*tyl­ko nie tymnie tym ra­zemmam dość ciągłegociągłego upi­janiaupi­jania siędziś leczęleczę kaca[tu wstaw do­wol­newstaw do­wol­ne przep­ro­sinyktóre kończą się zwro­temkończą się zwro­tem „mamzwro­tem „mam nadziejęże nie jes­teś na mnie zła”]że wciąż jes­tem takjes­tem tak sa­motak sa­mo naiwnaale ja nap­rawdę[tu wstaw do­wol­newstaw do­wol­ne słod­kiedo­wol­ne słod­kie kłam­stew­kaktóre można spi­jaćmożna spi­jać godzinami]*tyl­ko nie tym ra­zemmam dość ciągłego upi­janiaciągłego upi­jania siędziś leczę kaca

Mówisz że jes­tem zła?? Nie to tyl­ko Twój pun­kt widze­nia, ja jes­tem dob­ra dla tych co mnie sza­nują a całą resztę mam głębo­ko w wiado­mym miejscu... -AgniM
mówisz-że jes­tem-zła-nie-to tyl­ko-twój-pun­kt-widze­nia-ja jes­tem-dob­ra-dla-tych-co mnie-sza­nują-a całą-resztę-mam
Znam siebie - jes­tem wa­riatką .Ale sądzę, że jes­tem też świetną ak­torką bo ludzie wciąż myślą, że jes­tem normalna. -loquentia
znam-siebie- jes­tem-wa­riatką-ale-sądzę-że jes­tem-też-świetną-ak­torką-bo ludzie-wciąż-myślą-że jes­tem-normalna