ro­nal­dzie-jest za ło-książek-który-by nam ę-po­dobały-oba­wiam ę-że będziemy-zmusze­-­mi- napisać-cs
alkomatek ro­nal­dziejest za małoksiążekktóryby nam siępo­dobałyoba­wiam sięże będziemyzmusze­nisa­mije napisaćcsle­wis w liściedo jrrtolkiena  ro­nal­dzie jest za małojest za mało książekktóry by nam sięby nam się po­dobałyże będziemy zmusze­nizmusze­ni sa­misa­mi je napisać ro­nal­dzie jest za mało książekktóry by nam się po­dobałyże będziemy zmusze­ni sa­mizmusze­ni sa­mi je napisać

Nie oba­wiam się ko­goś, kto tre­nuje 10000 kop­nięć, ale te­go, który 10000 ra­zy tre­nował jed­no kopnięcie.Naj­bar­dziej oba­wiam się tych, którzy dob­ro czy­nią ze strachu. Kiedy staną się zła zakład­ni­kiem - kwes­tią je­dynie czasu… gdy oba­wiam się, że przeg­ram życie wpat­ruję się wnik­li­wie we współczesność dla której nie zeszma­cić się to już sukces a wte­dy strach o własną przyszłość za­mienia się w strach o ludzkość Rzeczy­wis­tość ma mało wspólne­go z prawdą. W mo­jej rzeczy­wis­tości miłość trze­ba szu­kać wytrwale, a prawdą jest, że mój zna­jomy zna­lazł ją do­piero gdy się poddał.Zawsze trzeba podejmować ryzyko. Tylko wtedy uda nam się pojąć, jakim wielkim cudem jest życie, gdy będziemy gotowi przyjąć niespodzianki jakie niesie nam los.Bar­dzo wiele książek na­leży przeczy­tać po to, aby so­bie uświado­mić, jak mało się wie.