ro­nal­dzie-jest za ło-książek-który-by nam ę-po­dobały-oba­wiam ę-że będziemy-zmusze­-­mi- napisać-cs
alkomatek ro­nal­dziejest za małoksiążekktóryby nam siępo­dobałyoba­wiam sięże będziemyzmusze­nisa­mije napisaćcsle­wis w liściedo jrrtolkiena  ro­nal­dzie jest za małojest za mało książekktóry by nam sięby nam się po­dobałyże będziemy zmusze­nizmusze­ni sa­misa­mi je napisać ro­nal­dzie jest za mało książekktóry by nam się po­dobałyże będziemy zmusze­ni sa­mizmusze­ni sa­mi je napisać

Nie oba­wiam się ko­goś, kto tre­nuje 10000 kop­nięć, ale te­go, który 10000 ra­zy tre­nował jed­no kopnięcie. -Bruce Lee
nie-oba­wiam ę-ko­goś-kto-tre­nuje-10000-kop­ęć-ale-te­go-który-10000-ra­zy-tre­nował-jed­no-kopnięcie
Naj­bar­dziej oba­wiam się tych, którzy dob­ro czy­nią ze strachu. Kiedy staną się zła zakład­ni­kiem - kwes­tią je­dynie czasu…  -Papillondenuit
naj­bar­dziej-oba­wiam ę-tych-którzy-dob­ro-czy­ą-ze strachu-kiedy-staną ę-zła-zakład­­kiem- kwes­tią-­dynie-czasu 
Zawsze trzeba podejmować ryzyko. Tylko wtedy uda nam się pojąć, jakim wielkim cudem jest życie, gdy będziemy gotowi przyjąć niespodzianki jakie niesie nam los. -Borys Pasternak
zawsze-trzeba-podejmować-ryzyko-tylko-wtedy-uda-nam-ę-pojąć-jakim-wielkim-cudem-jest-życie-gdy-będziemy-gotowi-przyjąć-niespodzianki-jakie
Bar­dzo wiele książek na­leży przeczy­tać po to, aby so­bie uświado­mić, jak mało się wie. -Mikołaj Gogol
bar­dzo-wiele-książek-na­ży-przeczy­ć-po to-aby so­bie-uświado­mić-jak ło ę-wie