swo­-szczęście-bu­duje-sam- zde­cydo­wanie-idąc-w przód-wy­ągając-po wo­li-rę-ku niemu- 
ramizes swo­jeszczęściebu­dujesam zde­cydo­wanieidącw przódwy­ciągającpo wo­liręceku niemu  swo­je szczęścieszczęście bu­dujebu­duje sam zde­cydo­wanie idącidąc w przódw przód wy­ciągającwy­ciągając po wo­lipo wo­li ręceręce ku niemu swo­je szczęście bu­dujeszczęście bu­duje sam zde­cydo­wanie idąc w przódidąc w przód wy­ciągającw przód wy­ciągając po wo­liwy­ciągając po wo­li ręcepo wo­li ręce ku niemu swo­je szczęście bu­duje sam zde­cydo­wanie idąc w przód wy­ciągającidąc w przód wy­ciągając po wo­liw przód wy­ciągając po wo­li ręcewy­ciągając po wo­li ręce ku niemu zde­cydo­wanie idąc w przód wy­ciągając po wo­liidąc w przód wy­ciągając po wo­li ręcew przód wy­ciągając po wo­li ręce ku niemu

Zde­cydo­wanie le­piej by mi się żyło, gdy­by niektóre opi­nie spływałyby po mnie jak po kaczce.Większość to de­bile - zde­cydo­wanie wyk­rzyknęła większość. Zbioro­wa nieumyślna autorefleksja.A co, jeżeli rzeczy­wis­tość tak nap­rawdę jest iluzją i nic nie is­tnieje? - Cóż, w ta­kim ra­zie zde­cydo­wanie przepłaciłem mój no­wy dywan.Uczu­cie zwa­ne przy­wiąza­niem bar­dzo często my­lone jest z miłością. To nie jest to sa­mo. Zde­cydo­wanie nie.W su­mie działanie Kościoła wy­dało mu się znacznie bar­dziej up­rawnione w przy­pad­ku pog­rzebów niż na­rodzin czy ślubów. Kościół był tu w swoim żywiole, miał coś do po­wie­dze­nia na te­mat śmier­ci; w wy­pad­ku miłości było to zde­cydo­wanie bar­dziej wątpliwe.Roz­poznać szczęście, kiedy leży u twych stóp, mieć od­wagę i zde­cydo­wać i pochy­lić się, chwy­cić je w dłonie... i zat­rzy­mać. To mądrość ser­ca. Mądrość, która jest tyl­ko lo­giką, to mało...