— Szyb­ko! Mu­sisz pójść ze mną — rzu­ciła. — Gro­zi ci wiel­kie niebezpieczeństwo! — Dlaczego? — Bo cię za­biję, jeśli nie pójdziesz.


 szyb­ko-mu­sisz-pójść-ze mną- rzu­ła- gro­zi- wiel­kie-niebezpieczeństwo-dlaczego-bo ę-za­biję-śli-nie pójdziesz
p » terry pratchett » czarodzicielstwo— szyb­komu­siszpójśćze mną— rzu­ciła— gro­zici wiel­kieniebezpieczeństwodlaczegobo cięza­bijęjeślinie pójdzieszmu­sisz pójśćpójść ze mnąze mną — rzu­ciła— gro­zi ci wiel­kieci wiel­kie niebezpieczeństwo— dlaczego— bo ciębo cię za­bijęjeśli nie pójdzieszmu­sisz pójść ze mnąpójść ze mną — rzu­ciła— gro­zi ci wiel­kie niebezpieczeństwo— bo cię za­bijęmu­sisz pójść ze mną — rzu­ciła

Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić.Na­wet jeśli pójdziesz ko­muś na rękę, nie da­je ci to pra­wa żądać, by odtąd cię na niej nosił. Z cyk­lu po­wieści Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.Jeśli mój sąsiad codziennie bije swoją żonę, ja zaś nie biję jej nigdy, to w świetle statystyki obaj bijemy je co drugi dzień.rozchylasz za­cieka­wione usta zamykając oczy czekasz wdychając po­wiew nieznanego ekscytacja rośnie a ser­ce bije szyb­ciej szyb­ciej co będzie dalej *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki