– Ten dzień przej­dzie do his­to­rii! – stwier­dził Jones. – Każdy dzień przechodzi do his­to­rii – po­wie­dział szef.


 ten-dzień-przej­dzie-do his­to­rii- stwier­dził-jones-każdy-dzień-przechodzi-do his­to­rii- po­wie­dział-szef
kurt vonnegut– tendzieńprzej­dziedo his­to­rii– stwier­dziłjoneskażdyprzechodzido his­to­rii– po­wie­działszef– ten dzieńdzień przej­dzieprzej­dzie do his­to­rii– stwier­dził jones– każdykażdy dzieńdzień przechodziprzechodzi do his­to­riido his­to­rii – po­wie­dział– po­wie­dział szef– ten dzień przej­dziedzień przej­dzie do his­to­rii– każdy dzieńkażdy dzień przechodzidzień przechodzi do his­to­riiprzechodzi do his­to­rii – po­wie­działdo his­to­rii – po­wie­dział szef– ten dzień przej­dzie do his­to­rii– każdy dzień przechodzikażdy dzień przechodzi do his­to­riidzień przechodzi do his­to­rii – po­wie­działprzechodzi do his­to­rii – po­wie­dział szef– każdy dzień przechodzi do his­to­riikażdy dzień przechodzi do his­to­rii – po­wie­działdzień przechodzi do his­to­rii – po­wie­dział szef

Kiedy ko­bieta chodzi wściekła, nie py­taj, dlacze­go. Naj­wy­raźniej nas­tał Dzień Gniewu. Na­leży uk­ryć się w schro­nie i pocze­kać, aż przej­dzie nawałnica. -jatoja
kiedy-ko­bieta-chodzi-wściekła-nie py­taj-dlacze­go-naj­wy­raźniej nas­ł-dzień-gniewu-na­ży uk­ryć ę-w schro­nie
Każdy dzień, to ideal­ny dzień, by zacząć spełniać swo­je marzenia. -bloodymery
każdy-dzień-to ideal­ny-dzień-by zacząć-spełniać-swo­-marzenia