- Wiesz jes­teś nie od­po­wie­dzial­na !  - Wiem ma­mo , ale to przez to szczęście . Tzn. nie zro­zum mnie źle , ja po pros­tu dążę do szczęścia , ro­biąc rzeczy nieod­po­wie­dzial­ne .Ta­ka już jes­tem .


 wiesz-jes­teś-nie od­po­wie­dzial­na- -wiem-­mo- ale-to przez-to szczęście-tzn-nie zro­zum-mnie-ź- ja po pros­-dążę
nasia wieszjes­teśnie od­po­wie­dzial­na wiemma­mo aleto przezto szczęścietznnie zro­zummnieźle ja po pros­tudążędo szczęścia ro­biącrzeczynieod­po­wie­dzial­neta­kajużjes­tem wiesz jes­teśjes­teś nie od­po­wie­dzial­nawiemwiem ma­mo ale to przezto przez to szczęścieto szczęścietznnie zro­zum mniemnie źle ja po pros­tu dążędążę do szczęścia ro­biąc rzeczyrzeczy nieod­po­wie­dzial­neta­ka jużjuż jes­temjes­tem wiesz jes­teś nie od­po­wie­dzial­nawiem ma­mo ale to przez to szczęścieto przez to szczęścienie zro­zum mnie źle ja po pros­tu dążę do szczęścia ro­biąc rzeczy nieod­po­wie­dzial­neta­ka już jes­temjuż jes­tem

Jeśli nie wol­no ci wyb­rać źle i nieod­po­wie­dzial­nie, nie jes­teś wolny.Co­kol­wiek zro­bisz - dob­rze czy źle, zaw­sze Cię poprę. Nig­dy nie skry­tykuję przy in­nych. Tyl­ko w czte­ry oczy po­wiem co o tym myślę. Ty mu­sisz pa­miętać jed­nak, że te­raz już nie jes­teś od­po­wie­dzial­ny tyl­ko za siebie. Wszys­tkiemu co ro­bisz przyświeca słowo Ludzie rzad­ko doj­rze­wają do de­cyz­ji, które po­dej­mują. Naj­ważniej­sze jest to po­tem…Wziąć od­po­wie­dzial­ność za swoją nieod­po­wie­dzial­ność. Jak za­reagu­jesz, kiedy widzisz, że może nie dasz ra­dy…że ci się sy­pie to, co miało być ta­kie proste.Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty.- Prze­cież nie jes­tem psycho­patką, która ma ob­sesje na pun­kcie śmierci. - Nie, nie jes­teś. Ale lu­bisz się z nią ba­wić. Jak w kot­ka i myszkę. Ty jes­teś myszką. - Uciekam. Jes­tem sprytniejsza. -No jes­teś, jes­teś, ale kiedyś ko­tek będzie szyb­szy przez tą Twoją zabawę.Bo ja lu­bię być na­zywaną przez Ciebie