- Wszys­cy jes­teśmy egois­ta­mi - do­kończyłem - myśli­my tyl­ko o so­bie, a jeżeli zdarza nam się o kimś dru­gim, to dla­tego, by dla swoich celów wy­korzys­tać. Ta­ka jest, nies­te­ty, bru­tal­na praw­da o życiu.


 wszys­cy-jes­teśmy-egois­­mi- do­kończyłem- myśli­my-tyl­ko-o so­bie-a żeli-zdarza-nam ę-o kimś-dru­gim-to dla­tego
marta fox wszys­cyjes­teśmyegois­ta­mi do­kończyłem myśli­mytyl­koo so­biea jeżelizdarzanam sięo kimśdru­gimto dla­tegoby dlaswoichcelówwy­korzys­taćta­ka jestnies­te­tybru­tal­napraw­dao życiu wszys­cy jes­teśmyjes­teśmy egois­ta­mi myśli­my tyl­kotyl­ko o so­biea jeżeli zdarzazdarza nam sięnam się o kimśo kimś dru­gimby dla swoichswoich celówcelów wy­korzys­taćbru­tal­na praw­dapraw­da o życiu wszys­cy jes­teśmy egois­ta­mi myśli­my tyl­ko o so­biea jeżeli zdarza nam sięzdarza nam się o kimśnam się o kimś dru­gimby dla swoich celówswoich celów wy­korzys­taćbru­tal­na praw­da o życiu

Jes­teśmy tym, co o so­bie myśli­my. Wszys­tko, czym jes­teśmy, wy­nika z naszych myśli. Naszy­mi myśla­mi tworzy­my świat. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
jes­teśmy-tym-co o so­bie-myśli­my-wszys­tko czym-jes­teśmy-wy­nika-z naszych-myśli-naszy­mi myś­mi-tworzy­my-świat
Jes­teśmy dob­rzy dla dru­gich, aby się so­bie więcej podobać. -Magdalena Samozwaniec
jes­teśmy-dob­rzy-dla-dru­gich-aby ę-so­bie-więcej-podobać
Wszys­cy jes­teśmy aniołami z jed­nym skrzydłem: mo­zemy la­tać tyl­ko wte­dy, gdy obej­miemy dru­giego człowieka. -Bruno Ferrero
wszys­cy-jes­teśmy-aniołami-z jed­nym-skrzydłem-mo­zemy-­ć-tyl­ko-wte­dy-gdy-obej­miemy-dru­giego-człowieka
Jes­teśmy śmier­telni nie dla­tego, że um­rze­my, ale dla­tego, że roz­poczęliśmy żyć. -Jerzy Leszczyński
jes­teśmy-śmier­telni-nie dla­tego-że um­rze­my-ale-dla­tego-że roz­poczęliśmy-żyć