ni­cość jest przytłaczająca, wiel­ka pus­tka od początku, aż do końca..


­cość-jest przytłaczająca-wiel­ka-pus­tka-od początku-aż do końca
amarathxxxni­cośćjest przytłaczającawiel­kapus­tkaod początkuaż do końcani­cość jest przytłaczającawiel­ka pus­tkapus­tka od początkuwiel­ka pus­tka od początku

W życiu pot­rzeb­na jest miłość, bez niej jest wiel­ka pus­tka, która du­si, za­bija, męczy.Pus­te mi­nuty, pus­te godzi­ny pus­ty ka­len­darz i pus­ta bu­tel­ka niedo­golo­ne w lus­trze mi­ny i brzyd­ko śmier­dząca ka­mizel­ka bez ra­tującej życie liny - w kie­sze­niach pus­tka wielka.To było tak, że pus­tka pi­sała za mnie, a te­raz, gdy już przy mnie nie jest tak pus­to, nie ma ktoś pisać.Biała kar­tka to nie pus­ty ob­raz. Właśnie ta biała kar­tka za­wiera naj­więcej ob­razów .Te ob­ra­zy tworzy każdy z nas w swo­jej głowie. To my jes­teśmy artystami.Do końca będę miała nadzieje , że w nas jest ten ogień , ta is­kra , która była na początku ...