son­daż (np. in­terne­towy, czy ja­kikol­wiek) = sąd a Bóg-Chrys­tus stwier­dza:


­daż-np-in­terne­towy czy-ja­kikol­wiek-= sąd-a-bóg-chrys­tus-stwier­dza-nie-sądźcie-a nie będziecie-sądze­-nie-potępiaj­cie
jacobson­dażnpin­terne­towy czyja­kikol­wiek= sądbógchrys­tusstwier­dzaniesądźciea nie będzieciesądze­niniepotępiaj­ciepotępieniewan­ge­liawgśwŁukaszaorazabyścienie by­lisądze­nibota­kimsądemja­kimsądzi­ciei wasosądzątakąmiarąjakąwy mie­rzy­ciewamod­mierząśwmateusza son­daż (npja­kikol­wiek) = sądnie sądźciea nie będziecie sądze­ninie potępiaj­ciea nie będziecie potępieni(ewan­ge­lia wgnie sądźcieabyście nie by­linie by­li sądze­nibo ta­kimta­kim sądemja­kim sądzi­ciei was osądząi takątaką miarąjaką wy mie­rzy­ciewam od­mierzą(ewan­ge­lia wgabyście nie by­li sądze­nibo ta­kim sądemi taką miarą

Cho­ciaż nie wiem, czy nie chra­piesz w no­cy, czy opuszczasz klapę w toale­cie, czy Two­je li­nie w którymś mo­men­cie łączą się z moimi na pa­pilar­nej autos­tradzie i czy kiedy­kol­wiek po­każesz mi pal­cem wieżę Eif­fla, to chcę Cię mieć przy so­bie przez całą wieczność. Wy­bacz mi, jeśli kiedy­kol­wiek zmienię zda­nie i stwier­dzę, że i wie­czność z Tobą to za mało.Nie mie­czem, lecz krzyżem uczy­nił Chrys­tus ziemię so­bie poddaną.Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni.Ho­mosek­sualizm to wa­da ge­netyczna. Ho­mosek­sualiści w większości nie mają wpływu na to , kim się czują. No..A Je­zus Chrys­tus ka­zał im się naw­ra­cać, po­nieważ według niego, żaden ho­mosek­sualis­ta nie może wejść do nieba. Paradoks? Pew­ność jest jak gdy­by to­nem, ja­kim stwier­dza się stan rzeczy, lecz nie wnios­ku­je się z to­nu o tym, że ma się słuszność.