ce­na spokoju cier­pią tyl­ko jednostki zmar­szczo­ne dłonie ciepło w oczach współczują zamożniejszym wbrew doświadczeniu 


­na-spokoju-cier­pią-tyl­ko-jednostki-zmar­szczo­ne-dłonie-ciepło-w oczach-współczują-zamożniejszym-wbrew-doświadczeniu 
bez.odwagice­naspokojucier­piątyl­kojednostkizmar­szczo­nedłonieciepłow oczachwspółczujązamożniejszymwbrewdoświadczeniu ce­na spokojuspokoju cier­piącier­pią tyl­kotyl­ko jednostkijednostki zmar­szczo­nezmar­szczo­ne dłoniedłonie ciepłociepło w oczachw oczach współczująwspółczują zamożniejszymzamożniejszym wbrewwbrew doświadczeniu ce­na spokoju cier­piąspokoju cier­pią tyl­kocier­pią tyl­ko jednostkityl­ko jednostki zmar­szczo­nejednostki zmar­szczo­ne dłoniezmar­szczo­ne dłonie ciepłodłonie ciepło w oczachciepło w oczach współczująw oczach współczują zamożniejszymwspółczują zamożniejszym wbrewzamożniejszym wbrew doświadczeniu ce­na spokoju cier­pią tyl­kospokoju cier­pią tyl­ko jednostkicier­pią tyl­ko jednostki zmar­szczo­netyl­ko jednostki zmar­szczo­ne dłoniejednostki zmar­szczo­ne dłonie ciepłozmar­szczo­ne dłonie ciepło w oczachdłonie ciepło w oczach współczująciepło w oczach współczują zamożniejszymw oczach współczują zamożniejszym wbrewwspółczują zamożniejszym wbrew doświadczeniu ce­na spokoju cier­pią tyl­ko jednostkispokoju cier­pią tyl­ko jednostki zmar­szczo­necier­pią tyl­ko jednostki zmar­szczo­ne dłonietyl­ko jednostki zmar­szczo­ne dłonie ciepłojednostki zmar­szczo­ne dłonie ciepło w oczachzmar­szczo­ne dłonie ciepło w oczach współczujądłonie ciepło w oczach współczują zamożniejszymciepło w oczach współczują zamożniejszym wbreww oczach współczują zamożniejszym wbrew doświadczeniu 

Kiedy widzę, jak in­ni cier­pią, jest to tak, jak gdy­by cier­pieli oni za mnie. -Karl Theodor Jaspers
kiedy-widzę-jak in­-cier­pią-jest to tak-jak gdy­by-cier­pieli-oni-za mnie
Ludzie tak nap­rawdę mogą mie­szkać tyl­ko w in­nych ludziach. Dep­resja to nic in­ne­go, jak bez­domność. Na dep­resję cier­pią ludzie, którzy nie mają w kim mieszkać. -Wojciech Kuczok
ludzie-tak-nap­rawdę-mogą-mie­szkać-tyl­ko-w in­nych-ludziach-dep­resja to nic-in­ne­go-jak bez­domność-na dep­resję-cier­pią