par­tner do włas­nych marzeń to unikat 


­tner-do włas­nych-marzeń-to-unikat 
wdechpar­tnerdo włas­nychmarzeńtounikat par­tner do włas­nychdo włas­nych marzeńpar­tner do włas­nych marzeńmarzeń to unikat do włas­nych marzeń to unikat par­tner do włas­nych marzeń to unikat 

Związek- tu chodzi o par­tner­stwo i zgod­ność serc.Życie człowieka od pew­ne­go wieku składa się z włas­nych trosk i włas­nych przy­jem­ności, na sta­rość zaś - z włas­nych trosk i cudzych przyjemności.Czym jest praw­dzi­wa siła? To możność ciągłego par­cia do przo­du, mi­mo licznych przeszkód i włas­nych wad.Mężczyz­na zdol­ny jest do zaz­drości na­wet wo­bec ka­mienia, który je­go znudzo­na par­tner­ka wyróżniła ja­ko szczególnie piękny.Wi­tam Was dusze bez ciał Piszę by udo­kumen­to­wać prze­bacze­nie mo­jej sa­mot­ności , przy­jaciel­skiej i par­tner­skiej ... Ty i Ty i ja sa­ma na ziemi wśród żywych i pół żywych...Wzo­rowa­nie się na in­nych uz­na­nych twórcach to nic zdrożne­go, to naj­lep­szy zna­ny mi sposób na rozwój włas­ne­go ta­len­tu i poszu­kiwa­nia włas­nej drogi.