Łagod­na ko­bieta - to ni­by łap­ka ko­cia: ściśnij ją nieco, a uczu­jesz pazurki.


Łagod­na-ko­bieta- to ­by-łap­ka-ko­cia-śśnij-ją nieco-a uczu­jesz-pazurki
anne-louise de staël-holsteinŁagod­nako­bieta to ni­byłap­kako­ciaściśnijją niecoa uczu­jeszpazurkiŁagod­na ko­bieta to ni­by łap­kałap­ka ko­ciaściśnij ją niecoa uczu­jesz pazurki to ni­by łap­ka ko­cia

Łagodna kobieta - to niby łapka kocia; ściśnij ją nieco, a uczujesz pazurki.Łagodna kobieta - to niby łapka kocia: ściśnij ją nieco, a uczujesz pazurki.Nie pot­ra­fię już kochać ,nie pot­ra­fię już niena­widzić. Ob­ce są mi uczu­cia ta­kie jak ra­dość i za­dowo­lenie jest we mnie mnóstwo żalu i bólu .Życie wys­sało ze mnie te uczu­cia .jes­tem wypalona.Tam, gdzie między mężczyzną a ko­bietą zja­wia się li­tość, a na­wet po­lito­wanie, tam już in­ne uczu­cia pod­dają się bez wal­ki, uchodzą niepos­trzeżenie jak krew z uk­ry­tej rany.Szczęśli­wym byc to przy­wilej kochających. Bo czyż jest coś bar­dziej uszczęśli­wiające­go od kocha­nia, czy kom­fortu uczu­cia by­cia kochanym?? Wiel­kie uczu­cia są nieme.