Łat­wiej coś po­wie­dzieć, gdy się nie jest pytanym.


Łat­wiej-coś-po­wie­dzieć-gdy ę-nie jest pytanym
bujak bogusławŁat­wiejcośpo­wie­dziećgdy sięnie jest pytanymŁat­wiej coścoś po­wie­dziećgdy się nie jest pytanymŁat­wiej coś po­wie­dzieć

Łat­wiej jest coś wie­dzieć, niż wie­dzieć, skąd się to wie.Cza­sem by­wa tak, iż boimy się naj­pros­tszych roz­wiązań gdyż ma­my bo­les­ne wyob­rażenie o po­rażce, a cza­sem wys­tar­czy tyl­ko po­wie­dzieć kil­ka słów. Jed­nakże łat­wiej jest uciekać do Nibylandii.gdy­bym cho­ciaż wie­działa co myślisz-może byłoby mi łat­wiej wierzyć.Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić.Łat­wiej jest wie­rzyć w życie wie­czne niż nie wie­rzyć. Tak sa­mo jest z wiarą w boga.ale mu­sisz też wie­dzieć, że będąc ze mną, mu­sisz być niepew­nym te­go co mi do głowy wpad­nie i wie­dzieć, że nie łat­wo jest spra­wić by co­kol­wiek z niej wypadło.