Łat­wiej jest coś oba­lić niż udo­wod­nić, wywrócić niż postawić.


Łat­wiej-jest coś-oba­lić-ż-udo­wod­ć-wywróć-ż-postawić
arthur schopenhauerŁat­wiejjest cośoba­lićniżudo­wod­nićwywrócićpostawićŁat­wiej jest cośjest coś oba­lićoba­lić niżniż udo­wod­nićwywrócić niżniż postawićŁat­wiej jest coś oba­lićjest coś oba­lić niżoba­lić niż udo­wod­nićwywrócić niż postawićŁat­wiej jest coś oba­lić niżjest coś oba­lić niż udo­wod­nićŁat­wiej jest coś oba­lić niż udo­wod­nić

Jest znacznie łat­wiej burzyć niż bu­dować, szkodzić niż po­magać, niena­widzić niż kochać. -Alfred Aleksander Konar
jest-znacznie-łat­wiej-burzyć-ż-bu­dować-szkodzić-ż-po­magać-niena­widzić-ż-kochać
Bar­dzo łat­wo udo­wod­nić nieis­tni­nienie nieistnienia. -Logos
bar­dzo-łat­wo-udo­wod­ć-nieis­tni­nienie-nieistnienia
Nie można lo­gicznie udo­wod­nić, że coś jest piękne, trze­ba to po pros­tu odczuć. -Antoni Kępiński
nie-można-lo­gicznie-udo­wod­ć-że coś-jest piękne-trze­ba-to po pros­-odczuć
Łat­wiej stworzyć bo­ga, niż się uwol­nić od je­go kapłanów. -Bogusław Wojnar
Łat­wiej-stworzyć-bo­ga-ż ę-uwol­ć-od ­go-kapłanów
Piękność jest dla ko­biety ważniej­sza niż in­te­ligen­cja, bo mężczyźnie łat­wiej przychodzi pat­rze­nie niż myślenie. -Marlena Dietrich
piękność-jest dla-ko­biety-ważniej­sza-ż-in­te­ligen­cja-bo mężczyźnie-łat­wiej-przychodzi-pat­rze­nie-ż-myślenie
Nic łat­wiej­sze­go niż zmienić ko­bietę prze­ciętną w wyjątkową. Wys­tar­czy ją pokochać. -Marc-Gilbert Sauvajon
nic-łat­wiej­sze­go-ż-zmienić-ko­bietę-prze­ętną-w wyjątkową-wys­tar­czy ją pokochać