Łat­wiej jest głosić pokój, niż go zachować.


Łat­wiej-jest głosić-pokój-ż-go zachować
andre mauroisŁat­wiejjest głosićpokójniżgo zachowaćŁat­wiej jest głosićjest głosić pokójniż go zachowaćŁat­wiej jest głosić pokój

Łatwiej jest głosić pokój, niż go zachować.Jest znacznie łat­wiej burzyć niż bu­dować, szkodzić niż po­magać, niena­widzić niż kochać.Łat­wiej jest coś oba­lić niż udo­wod­nić, wywrócić niż postawić.Łat­wiej jest zacząć niż skończyć.Piękność jest dla ko­biety ważniej­sza niż in­te­ligen­cja, bo mężczyźnie łat­wiej przychodzi pat­rze­nie niż myślenie.Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić.