Łat­wiej jest wie­rzyć w życie wie­czne niż nie wie­rzyć. Tak sa­mo jest z wiarą w boga.


Łat­wiej-jest wie­rzyć-w życie-wie­czne-ż-nie wie­rzyć-tak ­mo-jest z wiarą-w boga
mateusz piecki schizoidalnyŁat­wiejjest wie­rzyćw życiewie­czneniżnie wie­rzyćtak sa­mojest z wiarąw bogaŁat­wiej jest wie­rzyćjest wie­rzyć w życiew życie wie­cznewie­czne niżniż nie wie­rzyćtak sa­mo jest z wiarąjest z wiarą w bogaŁat­wiej jest wie­rzyć w życiejest wie­rzyć w życie wie­cznew życie wie­czne niżwie­czne niż nie wie­rzyćtak sa­mo jest z wiarą w bogaŁat­wiej jest wie­rzyć w życie wie­cznejest wie­rzyć w życie wie­czne niżw życie wie­czne niż nie wie­rzyćŁat­wiej jest wie­rzyć w życie wie­czne niżjest wie­rzyć w życie wie­czne niż nie wie­rzyć

Łat­wiej wie­rzyć w postęp niż w siebie.Jeżeli już ma się wie­rzyć w coś, cze­go nie wi­dać, to wo­lałbym wie­rzyć w cu­da niż w bakterie.Jeśli już mam wie­rzyć w coś, cze­go nie wi­dać, to wo­lałbym wie­rzyć w cu­da niż w bakterie.Wolę wie­rzyć, że ludzie noszą maski niż w to, że na prawdę ta­cy są. (na pod­sta­wie słów Stephe­na Kin­ga 'zrzu­cić mas­ki i pie*rzyć!') Łat­wiej jest coś wie­dzieć, niż wie­dzieć, skąd się to wie.Po­win­niście wie­rzyć w wyg­raną wbrew oczy­wis­tości, że nie możecie wyg­rać. Tyl­ko ta­ka wiara jest praw­dzi­wa, a wszel­ka wiara, która szu­ka po­par­cia ro­zumu, nie jest praw­dziwą wiarą.