Łat­wiej jest zaufać ludziom led­wie co poz­na­nym, niźli tym zna­nym już od wielu lat.


Łat­wiej-jest zaufać-ludziom-led­wie-co poz­na­nym-źli-tym-zna­nym-już-od wielu-lat
nadzieja21Łat­wiejjest zaufaćludziomled­wieco poz­na­nymniźlitymzna­nymjużod wielulatŁat­wiej jest zaufaćjest zaufać ludziomludziom led­wieled­wie co poz­na­nymniźli tymtym zna­nymzna­nym jużjuż od wieluod wielu latŁat­wiej jest zaufać ludziomjest zaufać ludziom led­wieludziom led­wie co poz­na­nymniźli tym zna­nymtym zna­nym jużzna­nym już od wielujuż od wielu latŁat­wiej jest zaufać ludziom led­wiejest zaufać ludziom led­wie co poz­na­nymniźli tym zna­nym jużtym zna­nym już od wieluzna­nym już od wielu latŁat­wiej jest zaufać ludziom led­wie co poz­na­nymniźli tym zna­nym już od wielutym zna­nym już od wielu lat

Ludzka wol­ność ludzi po­lega za­led­wie na tym, że człowiek zna swo­je prag­nienia, nie zna na­tomiast przyczyn, które je wywołują.- Może najwłaści­wiej byłoby um­rzeć w tym mo­men­cie - po­wie­dział ka­waler mal­tański. - Czy nie czu­jesz, pa­nie, prag­nienia, by zwiesić się na wy­locie lu­fy ar­matniej i osunąć się do morza? Wszys­tko od­byłoby się szyb­ko i wie­dzieli­byśmy już... - Tak, lecz led­wie byśmy się do­wie­dzieli, przes­ta­libyśmy wie­dzieć - od­parł Robert.Fa­cet jest naj­mniej skom­pli­kowa­nym urządze­niem do obsługi- za­led­wie jed­na dźwignia Im sil­niej­sza emoc­ja, tym większa po­kusa użycia for­my zużytej - im bar­dziej bolą sto­py, tym łat­wiej im zna­leźć sta­ry roz­depta­ny kapeć.Szczęście jest łat­wiej spot­kać niż zna­leźć je szukając.Jakże gorzkie jak piołun jest po­wol­ne roz­sta­wanie się z ukocha­nymi is­to­tami. O ileż łat­wiej do­konać jed­ne­go cięcia i po­zos­tać w sa­mot­ności, która jest na­tural­nym sta­nem człowieka.