Łat­wiej zjed­noczyć państwa niż narody 


Łat­wiej-zjed­noczyć-państwa-ż-narody 
urszula zyburaŁat­wiejzjed­noczyćpaństwaniżnarody Łat­wiej zjed­noczyćzjed­noczyć państwapaństwa niżniż narody Łat­wiej zjed­noczyć państwazjed­noczyć państwa niżpaństwa niż narody Łat­wiej zjed­noczyć państwa niżzjed­noczyć państwa niż narody Łat­wiej zjed­noczyć państwa niż narody 

Jest znacznie łat­wiej burzyć niż bu­dować, szkodzić niż po­magać, niena­widzić niż kochać.My Po­lacy pot­ra­fimy się zjed­noczyć naj­sku­teczniej wte­dy kiedy trze­ba te­go ''ob­ce­go '' ob­rzu­cić kamieniami. in­spi­rac­ja '' gon­do­la '' za Wenecją Łat­wiej jest coś oba­lić niż udo­wod­nić, wywrócić niż postawić.Łat­wiej o beczkę niż o Diogenesa.Łat­wiej jest zacząć niż skończyć.Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić.