Łat­wiej zmienić us­trój, trud­niej od­mienić człowieka.


Łat­wiej-zmienić-us­trój-trud­niej-od­mienić-człowieka
stefan wyszyńskiŁat­wiejzmienićus­trójtrud­niejod­mienićczłowiekaŁat­wiej zmienićzmienić us­trójtrud­niej od­mienićod­mienić człowiekaŁat­wiej zmienić us­trójtrud­niej od­mienić człowieka

Nic łat­wiej­sze­go niż zmienić ko­bietę prze­ciętną w wyjątkową. Wys­tar­czy ją pokochać.Łat­wiej kochać wspom­nienia niż żywe­go człowieka.Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić.Łat­wo się nau­czyć pa­nowa­nia, trud­niej rządzenia.Oj­cem zos­tać łat­wo, znacznie trud­niej nim być.Łat­wo wyp­ro­wadzić ko­goś na manowce. Trud­niej, na właściwą drogę. Wte­dy... to wyg­ra­na obu stron.