Łat­wo jest kochać dru­giego człowieka ta­kim, ja­ki on jest. Trud­no jest kochać dru­giego człowieka ta­kim, ja­ki nie jest. Widzieć w nim to wszys­tko, czym mógłby być, ale jeszcze nie potrafi.


Łat­wo-jest kochać-dru­giego-człowieka-­kim-ja­ki-on jest-trud­no jest kochać-dru­giego-człowieka-­kim-ja­ki-nie jest
isabel abediŁat­wojest kochaćdru­giegoczłowiekata­kimja­kion jesttrud­no jest kochaćnie jestwidzieć w nimto wszys­tkoczymmógłbybyćalejeszczenie potrafiŁat­wo jest kochaćjest kochać dru­giegodru­giego człowiekaczłowieka ta­kimja­ki on jesttrud­no jest kochać dru­giegodru­giego człowiekaczłowieka ta­kimja­ki nie jestwidzieć w nim to wszys­tkoczym mógłbymógłby byćale jeszczejeszcze nie potrafiŁat­wo jest kochać dru­giegojest kochać dru­giego człowiekadru­giego człowieka ta­kimtrud­no jest kochać dru­giego człowiekadru­giego człowieka ta­kimczym mógłby byćale jeszcze nie potrafi

Każdy sam dla siebie jest za­gadką i takąż za­gadką jest dla dru­giego człowieka; praw­do­podob­nie zaw­sze człowiek sta­wiał so­bie py­tanie: Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd.Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą.Nig­dy nie pozwól, by niena­wiść do jed­ne­go człowieka była większa niż miłość do dru­giego. Kochać znaczy poz­być się nienawiści.Lek­cja dla jed­ne­go człowieka to dla dru­giego his­to­ria, ale często his­to­ria jed­ne­go człowieka dla dru­giego może oka­zać się lekcją.Su­mienie jest pochodną sto­sun­ku do in­ne­go, dla­tego trud­no mówić o wycho­waniu su­mienia ja­ko ta­kiego w oder­wa­niu od dru­giego człowieka.