Łzy kobiece mają dziwną własność; potrafią osuszyć męską kieszeń .


Łzy-kobiece-mają-dziwną-własność-potrafią-osuszyć-męską-kieszeń
anonimŁzykobiecemajądziwnąwłasnośćpotrafiąosuszyćmęskąkieszeńŁzy kobiecekobiece mająmają dziwnądziwną własnośćpotrafią osuszyćosuszyć męskąmęską kieszeńkieszeńŁzy kobiece mająkobiece mają dziwnąmają dziwną własnośćpotrafią osuszyć męskąosuszyć męską kieszeńmęską kieszeńŁzy kobiece mają dziwnąkobiece mają dziwną własnośćpotrafią osuszyć męską kieszeńosuszyć męską kieszeńŁzy kobiece mają dziwną własnośćpotrafią osuszyć męską kieszeń

Dziwna to rzecz serce ludzkie, a kobiece w szczególności.Łzy słabej kobiety najsilniejszego mężczyznę zwyciężyć potrafią.Cudza własność jest to taka własność, której jeszcze sobie nie zdążyliśmy przywłaszczyć.Łzy słabej ko­biety naj­silniej­sze­go mężczyznę zwy­ciężyć potrafią.Otóż ty­rania męska wy­cis­ka łzy ko­bietom, ale ty­rania ko­bieca przyp­ra­wia mężczyzn o cho­roby, ogłupia ich, obezwład­nia, demoralizuje...naj­większą wagę mają łzy cichym odgłosem wypłakane które nie spłyną po twarzy w ser­cu głębo­ko schowane... To ten mo­ment gdy łzy przes­tają płynąć, a ka­mień na ser­cu ciągle zalega...